Gospodarenje otapdom

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Problem nastajanja i zbrinjavanja otpada je stalni problem koji permanentno raste sa povećanjem ekonomske moći društva. Kako količine i vrste otpada imaju tendenciju stalnog rasta potrebno je adekvatno rješavati pitanje zbrinjavanja istog kako bismo izbjegli negativne učinke zagađenog okoliša na podzemne vode, zrak i klimu. Najveći je problem zagađenja voda jer znamo da litra ulja zagadi milion litara vode ili za tonu papira moramo posjeći šest stabala i uložiti desetak puta više vode i energije nego se to potroši za obradu tone starog papira.

Ulaskom u Evropsku uniju svi su zakoni usklađeni sa evropskim zakonodavstvom što je rezultiralo donošenjem novih propisa i zahtjeva veću pažnju u gospodarenju otpadom. Kako je u Hrvatskoj recikliranje u začecima potrebno je smanjiti količinu trajno odloženog otpada na odlagalištima, primjenom selektivnog prikupljanja i korištenja biootpada u vlastitim vrtovima za proizvodnju eko hrane. Kvalitetno postupanje sa otpadom može se postići suradnjom JLS sa županijskim uredima, komunalnim poduzećima i udrugama koje se bave zaštitom okoliša i prirode. Ne shvatimo li problem ozbiljno među ostalim čekaju nas rigorozne kazne penali zbog neprovođenja politike u segmentu zbrinjavanja otpada.

Shodno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom(NN 94/13) gospodarenje otpada obuhvaća sve djelatnosti oko sakupljanja, prijevoza, zbrinjavanja i oporabe otpada na način da se ne ugrozi zdravlje ljudi i izbjegne štetni utjecaj

  • ugrožavanje mora, voda, tla, zraka i biološke raznolikosti
  • pojava buke i štetnih mirisa
  • štetan utjecaj na kulturne, povijesne i druge vrijednosti
  • nastajanje požara i eksplozija

DOKUMENTI