Javni poziv jednokratna financijska potpora svim redovnim studentima 1. godine studija i svim izvanrednim studentima

Javni poziv jednokratna financijska potpora svim redovnim studentima 1. godine studija i svim izvanrednim studentima

Temeljem članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije broj 05/21), načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 21.02.2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

 • REDOVNIM STUDENTIMA 1. GODINE STUDIJA S PODRUČJA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI
 • IZVANREDNIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

I.

Jednokratna financijska potpora iznosi 200,00 EUR, a dodjeljuje se svim redovnim studentima 1. godine studija i svim izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji su upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod jednakim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.

II.

Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

 1. Ispisane i vlastoručno potpisane prijave
 2. Original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani odnosno izvanrednog studija
 3. Preslika važeće osobne iskaznice
 4. Preslika važećeg žiroračuna na koji će se isplatiti potpora

Prijavom na Javni poziv i prilaganjem traženih dokumenata Općini Sveti Martin na Muri daje se privola za korištenje i obradu osobnih podataka, a u svrhu dodjele jednokratne financijske potpore.

III.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, a mogu se podnijeti i skenirano u pdf.formatu na e-mail adresu: financije@svetimartin.hr

Zahtjevi se podnose do 08.03.2024. do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri s naznakom: „Jednokratna potpora-studenti“.

Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se razmatrati.

IV.

Ovaj poziv s Prijavnicom i Popis studenata koji će ostvariti pravo na dodjelu jednokratne financijske potpore objavit će se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

KLASA: 402-08/24-01/1

URBROJ: 2109-17-02-24-1

Sveti Martin na Muri, 21.02.2024.

Općinski načelnik

Martin Srša


PREUZMI PRIJAVNICU:

Uskrsnice za umirovljenike

Uskrsnice za umirovljenike

Obavještavaju se umirovljenici s područja Općine Sveti Martin na Muri da potvrde o visini mirovine za stjecanje prava na uskrsnicu u 2024. godini ne trebaju dostavljati Podružnici umirovljenika ako su iste dostavili za dobivanje bona za božićnicu.

Ukoliko će se prijavljivati umirovljenici koji nisu ostvarili pravo na božićnicu u 2023. godini, a ispunjavaju uvjete za dobivanje uskrsnice, molimo da potvrde o visini mirovine dostave u Podružnicu umirovljenika Sveti Martin na Muri svakog utorka i petka zaključno do 08.03.2024. godine.

Pravo na uskrsnicu (bon u iznosu od 40 € ) ostvaruju svi umirovljenici s područja Općine Sveti Martin na Muri kojima je zbroj mirovina (prihoda) manji od 400,00 EUR i samačka domaćinstva bez prihoda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Srša

NIKOLA JAMBROVIĆ (1940. – 2024.) – obavijest o posljednjem pozdravu

NIKOLA JAMBROVIĆ (1940. – 2024.) – obavijest o posljednjem pozdravu

U dubokoj tuzi javljamo da nas je napustio dugogodišnji djelatnik škole i ravnatelj u mirovini Nikola Jambrović iz Svetog Martina na Muri.

Za sve prijatelje, suradnike i mještane održat će se komemoracija u holu OŠ Sveti Martin na Muri u ponedjeljak 19.2.2024. u 10:00 sati.

Sprovod blagopokojnog je istog dana u ponedjeljak 19.2.2024. u 15:00 sati na groblju u Svetom Martinu na Muri.

Iskrena sućut obitelji

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu.

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17, 151/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) provedbeni program kratkoročni je akt strateškog planiranja koji opisuje i osigurava postizanje ciljeva i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Provedbeni program Općine Sveti Martin na Muri za razdoblje 2021. – 2025. definira aktivnosti, mjere, ciljeve i razvojne projekte Općine Sveti Martin na Muri za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbenim programom se osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u Planu razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, kao i poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu Općine Sveti Martin na Muri.

Ovo Izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. gore navedenog Zakona kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora godišnje regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog programa. Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 44/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.


Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023.

Javni natječaj prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine

Javni natječaj prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 91/96, 68/98,  137/99, 22/00 i 73/00 i 114/01), članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije 05/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije 23/23), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri, objavljuje:

J A V N I   N A T J E Č A J   za prodaju  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri

 Općina Sveti Martin na Muri prodaje nekretninu u svojem vlasništvu:

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – KAT.ČEST.BR. 1835/3, K.O. SVETI MARTIN NA MURI

i to javnim nadmetanjem

 1. Početna vrijednost parcele: 1.360,00 eur

Početna vrijednost utvrđena je Procjembenim elaboratom izrađenim od stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Moderna-energetika d.o.o. Ruđera Boškovića 16, 40000 Čakovec

 • Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem. Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: sudionici natječaja) koji prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske uz uvjet da na dan nadmetanja nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Sveti Martin na Muri.

Zainteresirani za kupnju moraju se prijaviti za javno usmeno nadmetanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri najkasnije 5 dana prije dana nadmetanja.

Jamčevina za sudjelovanje u javnom nadmetanju iznosi najmanje 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se na žiro-račun Općine Sveti Martin na Muri, HR1723400091844100000, Model plaćanja: 68, sa pozivom na broj: 7757-OIB, uz naznaku svrhe uplate: „Jamčevina – natječaj za prodaju imovine“ najkasnije jedan dan prije održavanja javnog nadmetanja.

Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, sudionici koji uspiju u javnoj licitaciji dužni su u cijelosti uplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnoj ugovora. U slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja. U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje nakon provedenog javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuditelju za kupnju nekretnine iz točke I. ove odluke jamčevina se ne vraća.

Rok za zaključenje ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu.

 1. Javno nadmetanje održat će se u ponedjeljak veljače 2024. godine u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri, s početkom u 14 sati.
 2. Općina Sveti Martin na Muri zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u potpunosti. Općina zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema sudionicima natječaja. U slučaju poništenja sudionicima poništenog natječaja za nekretninu će se vratiti uplaćena jamčevina.
 3. Za prodaju NEKRETNINA vrijede sljedeći prodajni uvjeti:
 4. a) sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju (licitaciji), uplaćena jamčevina se uračunava u cijenu NEKRETNINE, a onome koji ne uspije, jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana provedenog javnog nadmetanja.
 5. b) sudionik koji uspije u javnom nadmetanju, te potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća.
 6. c) nakon što se u cijelosti isplati cijena NEKRETNINE, novi vlasnik stječe pravo vlasništva i odgovarajuće uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama, a u slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.
 7. d) troškove sklapanja ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama kao i porez na promet nekretnina snosi kupac NEKRETNINE.

OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Srša