Javna rasprava

6. listopada 2020.
Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri
Na temelju članka 38.a stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu […]
9. listopada 2019.
JAVNA RASPRAVA Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri
PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri (u daljnjem tekstu Prijedlog plana). Javni uvid o Prijedlogu […]
29. kolovoza 2019.
Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu V.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri
Nositelj izrade Općina Sveti Martin na Muri temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) objavljuje, JAVNU RASPRAVU o […]
Isplate iz proračuna
Skip to content