Javni poziv

23. kolovoza 2021.
Javni poziv – održavanje javne rasvjete
Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, 22/20), […]
23. kolovoza 2021.
Javni poziv – održavanje javnih zelenih površina
Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, 22/20), […]
22. veljače 2021.
[JAVNI POZIV] ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA 2021. GODINU
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz […]
11. prosinca 2020.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu sa Planom razvojnih programa
Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o proračunu Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka […]
4. prosinca 2020.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu
Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu Člankom 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji […]
27. studenoga 2020.
[JAVNI POZIV] za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri
Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom   gospodarstvu Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji je stupio na snagu […]
24. studenoga 2020.
JAVNI POZIV ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA
U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda dana 03.12.2020. godine u 10:00 sati održati će se JAVNA TRIBINA […]
13. studenoga 2020.
[JAVNI POZIV] za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. […]
10. studenoga 2020.
Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u donošenju općeg akta – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA
Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga. Javno savjetovanje otvoreno je na stranici: https://medjimurske-vode.hr/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu-u-donosenju-opceg-akta-opci-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga/ […]
Tourist board
Skip to content