Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-42, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021. – 2027.,  „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za projekt Navek z vami II, kodni broj: S.3.4.11.01.0361, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec (svojstvo: nositelj projekta) objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti  u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ – Navek z vami II, SF.3.4.11.01.0361

 1. Djelatnik/djelatnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Navek z vami II“ – 15 osoba, određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 33 mjeseci, probni rok u trajanju od mjesec dana

Planirani početak rada: 1. lipnja 2024. godine

Opis posla:

 • Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.);
 • Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.);
 • Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.);
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba;
 • Podrška pri socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava;
 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženje;
 • Primjena uputa iz sigurnosti na radu i sigurnosti od požara.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Potvrda o nekažnjavanju

Mjesto rada:

 • Grad Čakovec, općine Gornji Mihaljevec, Orehovica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec

Od kandidata se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i/ili nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • Zamolba za posao i životopis
 • Preslika osobne iskaznice, ako je primjenjivo
 • Preslika dokaza o završenoj školi ili izjava o razini obrazovanja
 • Obrazac prijave (obrazac je moguće preuzeti na mrežnim stranicama GDCK Čakovec http://www.crveni-kriz-cakovec.hr/ ili na adresi Kralja Tomislava 29, Čakovec)

Kandidati dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužni su predočiti originalnu dokumentaciju i potvrdu izabranog liječnika o zdravstvenom stanju.

Izjava o suglasnosti za kandidate dostupna je na internetskim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, a može se preuzeti i u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Čakovec.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, 40 000 Čakovec najkasnije do 13. svibnja 2024. godine, s obveznom naznakom na omotnici „za Natječaj Navek z vami II“.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@crveni-kriz-cakovec.hr

Javni poziv jednokratna financijska potpora svim redovnim studentima 1. godine studija i svim izvanrednim studentima

Javni poziv jednokratna financijska potpora svim redovnim studentima 1. godine studija i svim izvanrednim studentima

Temeljem članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije broj 05/21), načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 21.02.2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

 • REDOVNIM STUDENTIMA 1. GODINE STUDIJA S PODRUČJA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI
 • IZVANREDNIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

I.

Jednokratna financijska potpora iznosi 200,00 EUR, a dodjeljuje se svim redovnim studentima 1. godine studija i svim izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji su upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod jednakim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.

II.

Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

 1. Ispisane i vlastoručno potpisane prijave
 2. Original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani odnosno izvanrednog studija
 3. Preslika važeće osobne iskaznice
 4. Preslika važećeg žiroračuna na koji će se isplatiti potpora

Prijavom na Javni poziv i prilaganjem traženih dokumenata Općini Sveti Martin na Muri daje se privola za korištenje i obradu osobnih podataka, a u svrhu dodjele jednokratne financijske potpore.

III.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, a mogu se podnijeti i skenirano u pdf.formatu na e-mail adresu: financije@svetimartin.hr

Zahtjevi se podnose do 08.03.2024. do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri s naznakom: „Jednokratna potpora-studenti“.

Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se razmatrati.

IV.

Ovaj poziv s Prijavnicom i Popis studenata koji će ostvariti pravo na dodjelu jednokratne financijske potpore objavit će se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

KLASA: 402-08/24-01/1

URBROJ: 2109-17-02-24-1

Sveti Martin na Muri, 21.02.2024.

Općinski načelnik

Martin Srša


PREUZMI PRIJAVNICU:

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri( „Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 05/21), načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje,

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokanih elektroničkih medija u 2024. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Sveti Martinna Muri  ( u daljnjem tekstu: Općina), događaji od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanja potreba građana Općine.

Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Općine, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sport, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja građana, poticanje multikulturalnosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine, aktivnostima i uopće o radu Općine kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana.

KRITERIJI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI PREDNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA/PROGRAMA

 

 1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine koje su od interesa za građane (projekti, programi, odluke i usluge Općine namijenjene građanima)

Broj bodova 0 – 10

 1. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanje kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl.)

Broj bodova 0 – 10

 1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Općine

Broj bodova 0 – 10

 1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Općine (priložiti istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja, odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije)

Broj bodova 0 – 10

 1. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja)

Broj bodova 0 – 10

Ukupno max. 50 bodova


UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije koji djeluju na području Međimurske županije. Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama i nakladnici koji nemaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi građana Općine.


SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv podnosi se putem obrasca prijave (u prilogu Javnog poziva) koji moraju biti uredno ispunjeni te potpisan i ovjeren službenim pečatom.

Obrazac I. sadrži podatke o podnositelju prijave.

Obrazac II. sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine https://opcina.svetimartin.hr/

Obrasci moraju biti ispunjeni u cijelosti, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine, odnosno zaključno do 19.02.2024. godine, bez obzira na način dostave.

Prijave se šalju preporučeno poštom na adresu Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, s naznakom „Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini – ne otvaraj“.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koje ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine. Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.


REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika. Prigovor se podnosi općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika.

Nakladnici koji su ostvarili pravo na sklapanje ugovora sklopit će ugovor sa Općinom u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom neće se vraćati prijaviteljima. Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail adresu financije@svetimartin.hr.


Načelnik Općine Sveti Martin na Muri

Martin Srša


PREUZIMANJE OBRAZACA:

JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina

JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina

Temeljem članka 5. Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri  o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri (KLASA: 024-04/22-01/01, URBROJ: 2109-17-01-22/01) Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri objavljuje slijedeći

JAVNI  POZIV za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina

 

Općina Sveti Martin na Muri raspisuje javni poziv za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na svom području u 2023. godini.

Kao prihvatljiv trošak priznaju se svi troškovi nastali tijekom 2023. godine, a nastali su rušenjem ili obnavljanjem objekta.

 

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja:

Poticaji za uređenje nekretnina odnose se na uređenje nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri na kojima:

 1. je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje (koji je potrebno obnoviti) kojeg primatelj poticaja namjerava urediti za stanovanje, koji se nalazi unutar PPUO
 1. se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg primatelj poticaja planira ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt, a nalazi se unutar obuhvata PPUO

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju :

 • vlasnici nekretnine uz uvjet da je vlasnik ili supružnik vlasnika stalno zaposlena osoba neprekinuto najmanje dvije godine do dana isteka roka za dostavu prijave na natječaj, te da:
  1. u slučaju obnove objekta vlasnik ima prebivalište na području Općine Sveti Martin na Muri te nema u vlasništvu drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje
  2. bez obzira na prebivalište vlasnika ili činjenicu da korisnik poticaja ima ili nema u vlasništvu drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje u slučaju rušenja i izgradnje novog stambenog objekta

Visina poticaja:

Općina Sveti Martin na Muri će vlasnicima nekretnina (kojima se sukladno ovom natječaju odobri poticaj) na području općine na kojoj:

 1. je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti, odnosno obnoviti i rekonstruirati za stanovanje dodijeliti poticaj u iznosu od 1.990,84 EUR odnosno 15.000,00 kuna
 1. se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti dodijeliti poticaj u iznosu od 1.327,23 EUR odnosno 10.000,00 kuna, te priznati komunalni doprinos u slučaju gradnje za novi stambeni objekt sukladno Planu rušenja i Odluci o komunalnom doprinosu Općine Sveti Martin na Muri.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri ili ugovora o korištenju poticaja dužan je Općini vratiti dobivena sredstva najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta. Kao sredstvo osiguranja za ispunjenje navedene obveze korisnik poticaja dužan je Općini Sveti Martin na Muri prilikom sklapanja ugovora predati ovršnu ispravu – zadužnicu na iznos odobrenog poticaja.

Obveze korisnika poticaja :

 • ukoliko korisnik poticaja već izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje namjerava urediti za stanovanje tada on i članovi njegove uže obitelji (supružnik i djeca) moraju u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene

 

 • ukoliko korisnik poticaja uklanja stambeni objekt u ruševnom stanju te na istoj parceli gradi novi stambeni objekt, tada mora dostaviti plan rušenja i u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja ishoditi akt o građenju i započeti građenje, a 6 godina nakon odobrenja potpore završiti građevinu te zajedno s članovima uže obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.

 

Rok za prijavu na natječaj i naziv tijela kojemu se podnose:

Prijave za dodjelu poticaja s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:

Općina Sveti Martin na Muri,

Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri,

40 313 Sveti Martin na Muri

s naznakom „PRIJAVA – POTICAJI ZA UREĐENJE NEKRETNINA 2023“

 

Rok za prijavu na Javni natječaj počinje teći danom objave, a završava 15. studenog 2023. godine, nakon čega će Stručno povjerenstvo za dodjelu poticaja nakon obrade prijava predložiti Općinskom načelniku listu korisnika poticaja.

Naziv dokumentacije koju prijava treba sadržavati:

 • pisani zahtjev/prijavu za dodjelu poticaja,
 • presliku osobne iskaznice vlasnika nekretnine (podnositelja zahtjeva),
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu na kojoj se nalazi objekt namijenjen za rušenje ili obnovu iz kojeg je vidljivo vlasništvo nekretnine,
 • za nekretnine koje se nalaze u suvlasništvu podnositelja, pismena suglasnost za rušenje ili obnovu svih suvlasnika, te preslika osobnih iskaznica istih
 • kopiju katastarskog plana za nekretninu,
 • izjavu podnositelja prijave da nema drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje
 • potvrdu kojom se dokazuje da je vlasnik nekretnine i/ili supružnik vlasnika stalno zaposlena osoba sukladno ovoj odluci – potvrda poslodavca,
 • potvrdu o prebivalištu korisnika poticaja samo u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje,
 • potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Proračunu Općine,
 • račun izdan od strane pravne osobe o izvršenoj usluzi uklanjanja ili obnove predmetne građevine,
 • potvrdu o zbrinjavanju građevinskog i drugog otpada prilikom rušenja objekta
 • fotodokumentaciju
 • podatke o bankovnom računu korisnika poticaja
 • ukoliko je korisnik poticaja vlasnik tvrtke ili obrta te obavlja samostalnu poslovnu djelatnost na način da je zaposlen u toj tvrtki ili obrtu dužan je u prijavi na natječaj dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga iz koje je vidljivo da nema nikakva dugovanja prema državnom proračunu i Republici Hrvatskoj. Ukoliko je na potvrdi Porezne uprave iskazano dugovanje korisnik nema pravo na ostvarivanje poticaja.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati javnog natječaja

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina  u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga od strane Povjerenstva.

Odluka o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri i na službenim stanicama Općine Sveti Martin na Muri, te će biti dostavljena i korisniku poticaja.

Sklapanje Ugovora o dodjeli poticaja

Nakon donošenja Odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina  Sveti Martin na Muri zaključuju ugovor koji najmanje sadrži:

– podatke o ugovornim stranama,

– podaci o nekretnini,

– iznos poticaja,

– prava i obveze ugovornih strana,

– način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza,

– ostale kriterije, prava i obveze ugovornih strana.

Kao sredstvo osiguranja za ispunjenje obveze iz javnog natječaja korisnik poticaja dužan je Općini Sveti Martin na Muri prilikom sklapanja ugovora predati zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos odobrenog poticaja nakon čega će odobrena sredstva biti doznačena na račun korisnika poticaja u roku od 7 dana od dana izvršenja ugovorne obveze.

Ukoliko korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke ili ugovora o korištenju poticaja dužan je Općini vratiti dobivena sredstva najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

Kontakt: Kristina Tuksar, financije@svetimartin.hr +385 40868231


Općinski načelnik; Martin Srša


KLASA:370-07/23-01/01

URBROJ:2109-17-02-23-1

U Svetom Martinu na Muri, 22.05.2023.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE VEZANI UZ JAVNI POZIV:

 

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini

Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21) i članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/21) načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 27. siječnja 2023. godine objavljuje:

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri.

U 2023. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 55.400,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 200,00 EUR po pojedinom projektu odnosno programu, a najveći iznos po pojedinom projektu je 7.000,00 EUR.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Poziva.

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:

 1. Kultura:
 2. likovna djelatnost,
 3. glazbena djelatnost,
 4. glazbeno – scenska i plesna djelatnost,
 5. kazališna djelatnost,
 6. filmska i video djelatnost,
 7. knjižna i nakladnička djelatnost,
 8. nova medijska kultura,
 9. znanstveno – istraživačka djelatnost,
 10. program očuvanja tradicije i običaja,
 11. program tradicionalnih manifestacija;
 12. Tehnička kultura
 13. Sport:
 14. natjecanja,
 15. sport i rekreacija građana,
 16. rekreacija osoba s invaliditetom,
 17. sport i rekreacija djece i mladeži i ostalo;
 18. Sustav zaštite i spašavanja,
 19. Zdravstvo i socijalna skrb:
 20. osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,
 21. zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama,
 22. pomoć siromašnima,
 23. širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine,
 24. unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
 25. unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
 26. unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
 27. unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
 28. program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 29. programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 30. Drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana Općine Sveti Martin na Muri

 

II.

Pod korisnicima Proračuna Općine Sveti Martin na Muri podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:

 1. Kulturne ustanove i institucije, udruge,
 2. Organizacije tehničke kulture,
 3. Sportski klubovi i udruženja,
 4. Udruženja građana,
 5. Ostale udruge građana i pojedinci.

 

III.

 

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta i programa su:

–          doprinose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu

–          doprinose poboljšanju života u lokalnoj zajednici

–          imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate

–          rad s djecom i mladima

–          imaju razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta i programa

–          imaju određenu odgovornu osobu za provedbu projekta i programa

 

IV.

Uvjeti koje udruge moraju zadovoljavati za dodjelu sredstava za sufinanciranje prijavljenih projekata i programa su sljedeći:

–          da su upisane u registar udruga i u registar neprofitnih organizacija,

–          da provode projekte i programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Sveti Martin na Muri i druge projekte i programe koji pridonose razvitku i općem napretku općine te promiču njen položaj i ugled

–          da ostvare najmanje 98 bodova prilikom ocjenjivanja od strane stručnog povjerenstva.

 

V.

Predlagatelji projekata i programa obvezni su dostaviti:

–         Prijavnica za sufinanciranje projekata/programa udruga s područja Općine Sveti Martin na Muri

–         Obrazac Proračuna

–         Izjava o partnerstvu

–         Izjava o financiranju projekta

–           Preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar

–          Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja

 

VI.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi:

 1. Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

–          moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta/programa

–          nužni su za provođenje projekta/programa koji je predmet dodjele financijskih sredstva

–          trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog  upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti

–          troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt/program/manifestaciju

–          troškovi potrošne robe

–          troškovi podugovaranja,

–          administrativni troškovi,

 

 1. Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:

–          dugovi i stavke za pokrivanje gubitka ili dugova,

–          dospjele kamate,

–          stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,

–          kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa/manifestacije, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika      financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa

–          gubici na tečajnim razlikama

–          zajmovi trećim stranama

VII.

Prijedlozi projekata i programa primljeni sukladno ovom pozivu, dostavljaju se na adresu:


Općina Sveti Martin na Muri

Trg Svetog Martina 7

40313 Sveti Martin na Muri

uz naznaku Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini –„NE OTVARAJ“.

 


Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri.

 

Prijedlozi projekata i programa mogu se slati i elektroničkim putem na e-mail adresu: referent@svetimartin.hr

Prijedlozi obavezno moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe (skenirani dokument).

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 27.02.2023. godine zaključno do 15 sati.

 

Poziv se objavljuje na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri.

 

VIII.

Projekte i programe nakon proteka roka za podnošenje prijava ocjenjuje Povjerenstvo koje imenuje načelnik. Imenovano Povjerenstvo će nakon proteka roka prijave najprije obaviti administrativnu provjeru prijava.

 

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, te prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj prijavnici ili pak su dostavljeni nakon propisanog roka.

 

Udruge čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome će biti obavještene pisanim putem u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke imenovanog Povjerenstva. Udruge koje dobe takvu obavijest mogu uložiti prigovor na odluku Povjerenstva i to Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prilozi ovom Javnom pozivu su ogledni primjer ugovora kao i obrazac bodovanja.

Po konačnoj ocjeni i odluci Povjerenstva, udruge čiji su projekti odabrani na ovom natječaju će s Općinom Sveti Martin na Muri sklopiti Ugovor o dodjeli sredstava u kojem će se detaljno definirati rokovi, postupak financiranja, provedbe i praćenja projekta.

 

IX.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Sveti Martin na Muri https://opcina.svetimartin.hr/ i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri.

Obrasci se popunjavaju ručno ili pomoću računala.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na brojeve telefona: 040/868-231 ili na e-mail: referent@svetimartin.hr


KLASA:402-06/23-01/01

URBROJ:2109-17-02-23-03

SVETI MARTIN NA MURI, 27. siječanj 2023.


NAČELNIK OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

Martin Srša


 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA – ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA – ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri( „Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 05/21), načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje,

 

JAVNI  POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA  ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokanih elektroničkih medija u 2023. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Sveti Martinna Muri  ( u daljnjem tekstu: Općina), događaji od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanja potreba građana Općine.

Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Općine, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sport, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja građana, poticanje multikulturalnosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine, aktivnostima i uopće o radu Općine kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana.

 

KRITERIJI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI PREDNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA/PROGRAMA

 

 1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine koje su od interesa za građane (projekti, programi, odluke i usluge Općine namijenjene građanima)

Broj bodova 0 – 10

 1. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanje kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl.)

Broj bodova 0 – 10

 1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Općine

Broj bodova 0 – 10

 1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Općine (priložiti istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja, odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije)

Broj bodova 0 – 10

 1. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja)

Broj bodova 0 – 10

Ukupno max. 50 bodova

 

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije koji djeluju na području Međimurske županije. Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama i nakladnici koji nemaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi građana Općine.

 

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

Prijava na Javni poziv podnosi se putem obrasca prijave (u prilogu Javnog poziva) koji moraju biti uredno ispunjeni te potpisan i ovjeren službenim pečatom.

Obrazac I. sadrži podatke o podnositelju prijave.

Obrazac II. sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine https://opcina.svetimartin.hr/

Obrasci moraju biti ispunjeni u cijelosti, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine, odnosno zaključno do 03.02.2023. godine, bez obzira na način dostave.

Prijave se šalju preporučeno poštom na adresu Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, s naznakom „Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini – ne otvaraj“.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koje ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine. Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA

 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika. Prigovor se podnosi općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika.

Nakladnici koji su ostvarili pravo na sklapanje ugovora sklopit će ugovor sa Općinom u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom neće se vraćati prijaviteljima. Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail adresu financije@svetimartin.hr.


 

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri

Martin Srša


 

DOKUMENTACIJA: