[JAVNI POZIV] program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

[JAVNI POZIV] program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/19), upućuje se

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri

za 2022. godinu

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom   gospodarstvu

Člankom 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji je stupio na snagu 04. 08. 2018. godine  (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program gradnje komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu pripremljen je Nacrt programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave te se objavljuje u Službenom glasniku Međimurske županije.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu da se odazovu.

 

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17.12.2021. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženu Odluku, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 

Pročelnica JUO: Vlatka Županec


DOKUMENTI UZ JAVNI POZIV

Javni poziv – održavanje javne rasvjete

Javni poziv – održavanje javne rasvjete

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, 22/20), članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sveti Martin na Muri (SGMŽ, br. 3/17) i članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, br. 5/21),Općinski načelnik objavljuje

POZIV za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjeteNaručitelj Općina Sveti Martin na Muri pokrenuo je nabavu ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, evidencijski broj nabave 45/21-JN, komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri, a temeljem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti koja je predmet ovog poziva.

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave do 200.000,00 kn bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za nabavu radova (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, odnosno provodi je sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (SGMŽ, br. 03/17), sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri

Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponuda sukladno članku 19. Odluke o komunalnim djelatnostima i člankom 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (SGMŽ, br. 3/17), te oglašavanjem na oglasnoj ploči i internetskoj stranici sukladno članku 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri.


PRILOZI:

Javni poziv – održavanje javnih zelenih površina

Javni poziv – održavanje javnih zelenih površina

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, 22/20), članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sveti Martin na Muri (SGMŽ, br. 3/17) i članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, br. 5/21),Općinski načelnik objavljuje

POZIV za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina


Naručitelj Općina Sveti Martin na Muri pokrenuo je nabavu ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA – USLUGA KOŠNJE I MALČIRANJA TRAVE,  evidencijski broj nabave 16/21-JN, komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri, a temeljem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti koja je predmet ovog poziva.

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave do 200.000,00 kn bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za nabavu radova (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, odnosno provodi je sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (SGMŽ, br. 03/17), sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri

Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponuda sukladno članku 19. Odluke o komunalnim djelatnostima i člankom 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (SGMŽ, br. 3/17), te oglašavanjem na oglasnoj ploči i internetskoj stranici sukladno članku 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri.


PRILOZI:


 

[JAVNI POZIV] ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA 2021. GODINU

[JAVNI POZIV] ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA 2021. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu, sukladno:

  • Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri

(Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016);

  • Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2021.,
  • Godišnjim planom javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu

U 2021. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj

Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost poziva je 366.150,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija, kultura, udruge proizašle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, udruge poljoprivredne proizvodnje, udruge starije životne dobi, vjerske zajednice, razvoj turizma.


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 22.03. (ožujak) 2021. godine do 14,00 sati.

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Općina Sveti Martin na Muri
Jedinstveni upravni odjel
Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri

ili skeniranu (potpisanu i ovjerenu) prijavnicu na e-mail adresu: opcina.svmartin@gmail.com


DOKUMENTACIJA UZ JAVNI POZIV:

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu sa Planom razvojnih programa

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu sa Planom razvojnih programa

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o proračunu

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 07/13 – pročišćeni tekst, 03/18 i 03/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri donosi izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri, na prijedlog općinskog načelnika.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o proračunu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim izmjenama i dopunama Proračunom i projektima Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu i Planom razvojnih programa.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17.12.2020. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 


DOKUMENTI:


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu

Člankom 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji je stupio na snagu 04. 08. 2018. godine (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program gradnje komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu pripremljen je Nacrt programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave te se objavljuje u Službenom glasniku Međimurske županije.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu da se odazovu.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga: Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13.12.2020. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženu Odluku, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja. Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga: Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

Pročelnica JUO

Vlatka Županec


DOKUMENTI: