Javni natječaj za prijam u službu Spremač/ica

Javni natječaj za prijam u službu Spremač/ica

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08,61/11, 04/18), te temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/21) Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, na određeno, puno radno vrijeme na radno mjesto:

 1. Spremač/ica- 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 8 sati dnevno, uz obvezni probni rad od tri mjeseca- zamjena za dugotrajno bolovanje s mogućnošću zaposlenja na neodređeno

Opći uvjeti:

-punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a koji su propisani člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Posebni uvjeti:

-niža stručna sprema ili osnovna škola

Natjecati se mogu osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Vlastoručno potpisanoj prijavi potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis ( sa svim osobnim podacima: OIB, adresa, kontakt podaci- e-mail, broj telefona; podaci će se koristiti isključivo za potrebe natječajnog postupka)
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice/putovnice ili domovnice)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,  dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (”Narodne novine” broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti dokaze navedene u  članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedeni su na internetskoj stranici  Ministarstva uprave:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Kandidati pripadnici nacionalne manjine imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (”Narodne novine” broj: 155/02, 47/10, 80/10, 91/11, 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj web stranici Općine Sveti Martin na Muri te na oglasnoj ploči objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Na istoj web stranici naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Prijave na javni natječaj podnose se poštom ili osobno na adresu: Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, u roku od 10 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (objava 29.03.2024.) s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri – NE OTVARAJ“

Općina Sveti Martin na Muri zadržava pravo poništenja natječaja te ne odabrati niti jednog kandidata.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


KLASA:112-02/24-01/01
URBROJ: 2109-17-03-24-01

U Svetom Martinu na Muri, 27.03.2024.

Jedinstveni upravni odjel

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri

Martin Srša


PRILOG NATJEČAJU

 

PRILOG UZ JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA, puno radno vrijeme, 8 sati dnevno, zamjena

 

 1. OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj za prijam u radni odnos namještenika, na radno mjesto spremač/ica u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri objavljen je u Narodnim novinama Republike Hrvatske, sa danom 29.03.2024.

 1. ROK ZA PREDAJU PRIJAVA

Prijave se predaju zaključno s danom 08.04.2024.

 1. OPIS POSLOVA
 • čišćenje uredskih prostorija općinske uprave, općinske vijećnice općine Sveti Martin na Muri, te prostorija konferencijske dvorane i galerije, kao i sanitarija i svih pomoćnih prostorija u vlasništvu općine
 • brine o čistoći prostorija pismohrane općine
 • čišćenje i održavanje javnog WC-a u Svetom Martinu na Muri
 • pripremanje i pospremanje prostorija za radne i svečane sjednice općinskih tijela
 • čišćenje i uređenje okoliša, sadnja cvijeća oko zgrade Općine Sveti Martin na Muri
 • čišćenje svih ostalih objekata u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri po nalogu
 1. PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta spremač/ica sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,20 i osnovice, uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri utvrđen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri.

Visina osnovice utvrđena je Odlukom općinskog načelnika o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika sukladno s promjenama osnovice koju odredi Vlada Republike Hrvatske za obračun državnih službenika i namještenika.

 1. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na testu. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 1. PODRUČJE TESTIRANJA

Područje testiranja provodi se iz samoupravnog djelokruga Općine Sveti Martin na Muri.

 1. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
 • Statut Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ 05/21)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ 75/21)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 1. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri (https://opcina.svetimartin.hr/ ) i na oglasnoj ploči najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

 

Testiranje kandidata – radno mjesto spremač/ica

Testiranje kandidata – radno mjesto spremač/ica

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI  MARTIN NA MURI

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/23-01/01

URBROJ: 2109-17-03-23-06

Sveti Martin na Muri, 29. kolovoz 2023.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva kandidate na testiranje koji ispunjavaju formalne uvjete pravodobne i potpune na natječaj objavljen 11. kolovoza 2023. u „Narodnim novinama“, web-stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr  i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto spremač/ica u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA  U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

 

Testiranje kandidata održat će se dana  06. RUJNA 2023. (srijeda) s početkom u 14:30 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri u Svetom Martinu na Muri, Trg Svetog Martina 7.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem pošte i telefonom koju su naznačile u svojim prijavama na javni natječaj.

 

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obaviti će se istog dana o čemu će kandidati biti osobno obaviješteni .

 

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Općine Sveti Martin na Muri.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

TESTIRANJE KANDIDATA – UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU GROBARA (POGREBNIKA)

TESTIRANJE KANDIDATA – UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU GROBARA (POGREBNIKA)

 

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva kandidate na testiranje koji ispunjavaju formalne uvjete pravodobne i potpune na natječaj objavljen 07. listopada 2022 u „Narodnim novinama“ broj 117/2022, u tisku „Međimurske novine“ broj 1412 od 07. listopada 2022. godine, web-stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr  i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto grobar (pogrebnik) – komunalni radnik u vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO GROBAR (POGREBNIK) – KOMUNALNI RADNIK

 U VLASTITI POGON JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

 OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

 

Testiranje kandidata za radno mjesto grobar (pogrebnik) – komunalni radnik u vlastitom pogonu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri, održat će se dana

 1. listopada 2022.(petak) s početkom u 16,30 sati

u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri u Svetom Martinu na Muri,

Trg Svetog Martina 7.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem pošte i telefonom koju su naznačile u svojim prijavama na javni natječaj.

 

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog i praktičnog dijela testiranja, obaviti će se istog dana o čemu će kandidati biti osobno obaviješteni .

 

Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Općine Sveti Martin na Muri.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

  

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 12/19), a vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 117 od 07. listopada 2022. godine, za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto grobara (pogrebnika) – komunalnog radnika u vlastiti pogon, posebne organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri, objavljujemo popis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanje kandidata za provjeru kako slijedi.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata na natječaj je 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama broj 117  od 07. listopada 2022. godine.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

 1. OPIS POSLOVA

 

Opis poslova za radno mjesto grobar (pogrebnik) – komunalni radnik utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/20 i 14/22) (www.svetimartin.hr), i to kako slijedi:

 

Redni broj: 8

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija:                 IV.

Potkategorija:           Namještenik II. potkategorije

Radno mjesto:           I. razina

Klasifikacijski rang:   12.

Naziv radnog mjesta: GROBAR (POGREBNIK) – KOMUNALNI RADNIK

Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja:

Srednja stručna sprema odgovarajuće struke, vozačka dozvola B kategorije, najmanje godina dana radnog iskustva, fizička i zdravstvena osposobljenost za poslove ukopa, ispit o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik ili zadovoljenje uvjeta položenog ispita u roku od godine dana od prijma u službu.

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta GROBARA (POGREBNIK) – KOMUNALNOG RADNIKA (%)
1. Obavlja poslove ukopa i ekshumaciju, te poslove vezane uz iste (ispraćaj i usluga ukopa unutar groblja)  

45%

2. Obavlja djelatnost održavanja groblja što podrazumijeva održavanje prostora i zgrada (mrtvačnice) za obavljanje ispraćaj i ukopa (poslove čišćenja, košnje i druge vrste održavanja javnih površina na groblju, te vrši sitne popravke, održava grobljanski inventar (klupe, koševe i kontejnere za smeće, rampe, oglasne ploče i slično) , održava čistoću i zbrinjava otpad a sve u provedbi općinskih odluka  

40 %

 

3. Brine se o pravovremenom i redovitom tehničkom održavanju nekretnina na groblju u vlasništvu općine 10 %

 

4. Obavljanje ostalih pomoćnih poslova  po nalogu pročelnika upravnog odjela, odnosno nadređenog službenika, a bez posebnog naloga je dužan obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen 5%
 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Složenost poslova obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, obrtničkih i drugih struka
Stupanj odgovornosti odgovara za materijalne resurse s kojima namještenik radi

(radni alat i pomagala), te pravilnu primjenu pravila pogrebne struke

 

Poslovi radnog mjesta uključuju jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, te stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

 1. PODACI O PLAĆI

 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto  komunalni radnik je 1,60 prema Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Sveti Martin na Muri (SGMŽ, broj 15/21), dok jedinstvena bruto osnovica za obračun plaće iznosi 58% osnovice koju Vlada RH za obračun plaća državnim službenicima i namještenicima  i iznosi 3.646,05 kuna prema Odluci o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika JUO Sveti Martin na Muri(od 01.06.2022.)

 

 

III. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA:

 

Način obavljanja:

 

 Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti koji obuhvaća pisano i praktično testiranje i intervju.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Postupak pismenog i praktičnog testiranja i intervjua provesti će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja sastavljeno od 5 članova. Pisano testiranje obuhvaća provjeru znanja iz pravnih i stručnih izvora iz područja rada radnog mjesta vlastitog pogona Upravnog odjela, a provjera praktičnog znanja obavlja se korištenjem strojeva i uređaja za održavanje.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

 

Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere i 50% iz praktične provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima.

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu bit će o tome obaviješteni.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 • Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/09),
 • Statut Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnim Međimurske županije“, broj 05/2021,
 • Odluka o komunalnom redu na području Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije, broj 07/2019, 02/2022 ),
 • Odluka o upravljanju grobljem Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/2001, 3/2003, 2/2010, 8/2020)

 

Provjera praktičnih znanja obavlja se korištenjem strojeva i uređaja za održavanje javnih površina:

 1. Uređaj za hlađenje – hladnjača
 2. Kosilica
 3. Trimer

 

Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti na ovom dijelu testiranja je 10 bodova. Provjera praktičnih znanja traje 30 minuta.

Postupak pismenog testiranja:

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

 

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

 

Vrijeme trajanja pismenog testiranja – 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

 

Nakon postupka pismenog testiranja održati će se i testiranje praktičnog znanja.

 

Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranicama Općine Sveti Martin na Muri – https://opcina.svetimartin.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri.

 

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

 

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u vlastitom pogonu Jedinstvenog upravnog odjela

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u vlastitom pogonu Jedinstvenog upravnog odjela

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) – dalje: Zakon, Pročelnica Jedinstvenog upravnog tijela Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u vlastitom pogonu Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Sveti Martin na Muri

Raspisuje se natječaj za prijam namještenika u službu na neodređeno vrijeme u posebnu organizacijsku jedinicu – vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri za sljedeće radno mjesto:

GROBAR (POGREBNIK) – KOMUNALNI RADNIK
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obavezni probni rad od 3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te posebne uvjete za prijam u službu.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 1. srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera,
 2. najmanje 1 godina radnog iskustva,

3.vozačka dozvola B kategorije,

4.ispit o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik .

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog i praktičnog testiranja te intervju.  Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Sveti Martin na Muri – www.svetimartin.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto grobara (pogrebnik) – komunalni radnik, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika isprave iz članka 29. st.1. Zakona o hrvatskom državljanstvu – važeće osobne iskaznice ili putovnice ili preslika domovnice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu od najmanje 1 godine (potvrda dosadašnjih poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja ili slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo i trajanju najmanje 1 godine),
 5. potvrda o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak -ne starije od 6 mjeseci (sukladno članku 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi),
  7. vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati),
 7. preslika vozačke dozvole,
 8. dokaz o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (preslika isprave o položenom ispitu).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen ispit o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u roku od godine dana od prijma u službu, sukladno Pravilniku.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, odluka i sl.).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja  ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona.

       Prijave na javni natječaj podnose se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri,  u roku od 10 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ od 07.10.2022. godine s naznakom »Javni natječaj za prijam u službu – grobar (pogrebnik)/ komunalni radnik– NE OTVARATI«

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Sveti Martin na Muri zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


KLASA: 112-02/22-01/02
URBROJ: 2109-17-03-22-02
Sveti Martin na Muri, 07.10.2022. godine                      


DOKUMENTI VEZANI UZ NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU:

 

 

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijem u radni odnos

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijem u radni odnos

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva kandidate na testiranje koji ispunjavaju formalne uvjete pravodobne i potpune na natječaj objavljen 03. lipnja 2022 u „Narodnim novinama“ broj 63/2022, u tisku „Međimurske novine“ broj 1394 od 03. lipnja 2022. godine, web-stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent za financije i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

Testiranje kandidata za radno mjesto referent za financije i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri, održat će se dana
20. lipnja 2022.(ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri u Svetom Martinu na Muri, Trg Svetog Martina 7.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri.

Raspisuje se natječaj za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri za sljedeće radno mjesto: REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obavezni probni rad od 3 mjeseca.

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te posebne uvjete za prijam u službu.

Opći uvjeti za prijam u službu: 1. punoljetnost 2. hrvatsko državljanstvo 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uvjeti za prijam u službu: 1. viša ili srednja stručna sprema ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 2. najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 3. položen državni stručni ispit, 4. vozačka dozvola B kategorije, 5. poznavanje rada na računalu.


 

Referent za financije i proračun

pdf

Pravilnik o unutarnjem redu Sveti Martin na Muri

Veličina: 651.03 KB
Dodano datuma: 02.06.2022
pdf

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Veličina: 371.73 KB
Dodano datuma: 02.06.2022
pdf

Natječaj za referenta za financije i proračun

Veličina: 210.41 KB
Dodano datuma: 02.06.2022