Kategorija: <span>Natječaji</span>

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu sa Planom razvojnih programa

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o proračunu

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 07/13 – pročišćeni tekst, 03/18 i 03/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri donosi izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri, na prijedlog općinskog načelnika.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o proračunu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim izmjenama i dopunama Proračunom i projektima Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu i Planom razvojnih programa.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17.12.2020. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 


DOKUMENTI:


Dodjela godišnje nagrade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2020. godinu.

Pravo prijave radova u kategoriji redovite nagrade imaju hrvatski i strani državljani. Za studentsku nagradu radove imaju pravo poslati studenti preddiplomskog i diplomskog studija u zemlji i inozemstvu. U obje kategorije dopušteno je suautorstvo – u tom se slučaju nagrada dijeli.

Natječaj je javan, a radovi se predaju pod zaporkom. Autori moraju na radu upisati zaporku i kategoriju nagrade za koju se natječu (redovita ili studentska), a uz rad priložiti zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalazi popunjena prijavnica i životopis autora.

Svi natjecatelji moraju zadovoljiti propisane uvjete.

Rok za predaju radova je 1. lipanj 2020.

http://zaklada.ijf.hr/hr/natjecaj/

[NATJEČAJ] dodjela redovnih stipendija i jednokratnih stipendija redovnim studentima za 2020. godinu

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu redovnih stipendija i jednokratnih stipendija redovnim studentima za 2020. godinu. Načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje natječaj za dodjelu redovnih stipendija i jednokratnih stipendija redovnim studentima s područja Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu.

DOKUMENTI VEZANI UZ NATJEČAJ:

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Obavijest kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune na natječaj objavljen 27. rujna 2019 u „Narodnim novinama“ broj 91/2019, u tisku
„Međimurske novine“ broj 1254 od 27.09.2019. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr i oglasnoj ploči
Općine Sveti Martin na Muri za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent za financije i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin
na Muri.


Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijem u radni odnos

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora Općine

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10 /14), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:

Predmet ponude: poslovni prostor u društvenom domu LAPŠINA, površine 30 m2 s pripadajućom opremom i parkiralištem u naselju Lapšina
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 godine, a po isteku istog vremena može se produžiti
Početna cijena mjesečne zakupnine je 26,00 kuna/m2, odnosno 780,00 kn
Namjena/djelatnost – zanatsko-uslužna djelatnost (frizerska djelatnost)
Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

DOKUMENTACIJA UZ NATJEČAJ:

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja groblja i objekata na groblju

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti Održavanja groblja i objekata na groblju na području Općine Sveti Martin na Muri za period 2018-2022. godinu.

Predmet ovog natječaja je održavanje groblja i objekata na groblju na području Općine Sveti Martin na Muri za period 2018. – 2022. godina temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sprovoda pokojnika i ukop pokojnika.

Natječajna dokumentacija sa troškovnikom se može preuzeti u uredu Općine Sveti Martin na Muri svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati ili na internetskoj stanici: opcina.svetimartin.hr


DOKUMENTI UZ NATJEČAJ:

JAVNI NATJEČAJ za zamjenu nekretnina u k.o. Sveti Martin na Muri

2109-17/18-02/02) od 26.04.2018. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 06/2018 od 08.05.2018. godine), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zamjenu nekretnina u k.o. Sveti Martin na Muri . Općina Sveti Martin na Muri provodi postupak prikupljanja pisanih ponuda javnim natječajem za zamjenu nekretnina za stjecanje nekretnine koje predstavljaju interes Općine Sveti Mar-tin na Muri u svrhu izgradnje uličnog koridora s parkiralištem (UK 3) i prometnog sustava cestovnog prometa kružnog raskrižja na županijskim cestama ŽC2003(UK 1) i ŽC2245 (UK 2) u Svetom Martinu na Muri, te spajanje ŽC 2003, ŽC2245 i nove ceste UK3 u rotor sukladno UPU „Centra Svetog Martina na Muri“.


Javni natječaj za zamjenu nekretnina 7-2018

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos namještenika i službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos namještenika i službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri na radno mjesto referent za knjigovodstvo i računovodstvo i radno mjesto komunalni radnik, dana 08. svibnja 2018. godine objavljuje…

(više…)

[NATJEČAJ] Javni natječaj za prijam u službu

Javni natječaj za prijam u službu u jedinstvenom upravnom odjelu Općine sveti Martin na Muri. Sadržaj natječaja te opći uvjeti nalaze se u privitku ovog članka u PDF obliku.

  1. Javni natječaj za prijam u službu-komunalni radnik
  2. Javni natječaj za prijam u službu-referent za knjigovodstvo i računovodstvo
  3. Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu za referenta za knjigovodstvo i računovodstvo-1
  4. Upute i obavijesti kandidatima za prijem u službu za komunalnog radnika

Sveti Martin na Muri, 06.04.2018.


OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Dodano dana: 24.04.2018.

Na temelju članka 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri na neodređeno vrijeme koji je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 32/2018 od 06. travnja 2018. godine i internetskim stranicama Općine Sveti Martin na Muri, dana 24. travnja 2018. godine, objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA O NEISPUNJAVANJU FORMALNIH UVJETA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Obavještavaju se kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja da su im dana 24. TRAVNJA 2018. godine poslane obavijesti o neispunjavanju uvjeta
natječaja za sva ili pojedina radna mjesta.

Podaci o provoditelju natječaja za prijam službenika i namještenika:
Općina Sveti Martin na Muri, Jedinstveni upravni odjel, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti
Martin na Muri

Naziv javnog natječaja: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri za radno mjesto:

– Referent za knjigovodstvo i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica,
– Komunalni radnik – 1 izvršitelj/ica.

Datum i mjesto objave, klasa: sukladno čl. 17. Zakona javni natječaji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 32/2018 od 06.04.2018. godine i na internetskim stranicama Općine Sveti Martin na Muri – KLASA: 112-01/18-01/03, URBROJ: 2109-17/18-01/02 od 03.04.2018. godine). Rok za podnošenje prijava je bio 10 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno 16.04.2018. godine.

Pozivi za testiranje za kandidate koji udovoljavaju uvjetima natječaja bit će poslani u narednim danima.


 

Skip to content