Počela borba s dosadnim krvopijama na području općine Sveti Martin na Muri

Počela borba s dosadnim krvopijama na području općine Sveti Martin na Muri

Na području općine Sveti Martin na Muri, dana 12.travnja , provedeno je prvo ovogodišnje larvicidno tretiranje komaraca. Tretiranje je obavila firma BIOINSTITUT d.o.o. s Dimilin tabletama koje djeluju na larve odmah čim se iz  jajašaca, a uz prisustvo vode, izlegnu ličinke.

Ovaj način suzbijanja komaraca je najefikasniji i najmanje opasan za ostale organizme, a pogotovo za oprašivače. Prošle je godine zbog poplava rijeke Mure i velikih količina oborina na području općine Sveti Martin na Muri provedeno sedam tretmana komaraca i to dvije larvicidne i pet adultocidnih.

Nadamo se da ove godine neće biti poplava pa će se i broj tretmana i komaraca, a samim time i povećanih troškova suzbijanja, smanjiti.

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremač/ica

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremač/ica

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva kandidate na testiranje koji ispunjavaju formalne uvjete pravodobne i potpune na natječaj objavljen 29. ožujka 2024. u „Narodnim novinama“, web-stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr  i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto spremač/ica u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, zamjena za bolovanje

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremač/ica U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

 

Testiranje kandidata održat će se dana

 1. travnja 2024. (ponedjeljak) s početkom u 15:30 sati

u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri u Svetom Martinu na Muri,

Trg Svetog Martina 7.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet.


Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem pošte i telefonom koju su naznačile u svojim prijavama na javni natječaj.


Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obaviti će se istog dana o čemu će kandidati biti osobno obaviješteni .


Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Općine Sveti Martin na Muri.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja


Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/24-01/01

URBROJ: 2109-17-03-24-08

Sveti Martin na Muri, 10. travanj 2024.

ODLUKA – odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

ODLUKA – odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), na temelju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, KLASA: 614-02/24-01/01, URBROJ: 2109-17-02-24-01, od dana 02.02.2023. godine i članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/21) Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 02. travnja 2024. godine, donosi

 

ODLUKU o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se financijska sredstva za programske sadržaje prijavljene na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. Godini, sukladno Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni zaprimljenih prijava, KLASA: 614-02/24-01/01, URBROJ: 2109-17-02-24-03, od dana 04.03.2024. godine, na sljedeći način:

REDNI BROJ PRIJAVITELJ ODOBRENA SREDSTVA FINANCIRANJA
1. IN PROMOCIJA d.o.o., Zrinsko-frankopanska 10, 40 000 Čakovec 2.500,00 EUR + PDV
2. TR MEDIA d.o.o., Ulica Tina Ujevića 63, 40 000 Čakovec 1.500,00 EUR + PDV
3. MEDIA NOVINE d.o.o., Kralja Tomislava 2, 40 000 Čakovec 700,00 EUR + PDV
4. MEDIA-MIX RADIO 105 d.o.o., Braće Radića 23, 40314 Selnica 1.000,00 EUR + PDV

 

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2024. godinu.

Članak 3.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku u roku od osam (8) dana od dana objave ove Odluke.

Članak 4.

S prijaviteljem iz članka 1. ove Odluke zaključit će se ugovor radi uređenja međusobnih prava i obveza za provedbu programskog sadržaja koji se financira ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri.

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri: Martin Srša

Uskršnja čestitka načelnika Martina Srše

Uskršnja čestitka načelnika Martina Srše

Poštovani,

Uskrs je najveći kršćanski blagdan koji nas, pogotovo u današnje vrijeme, uči kako moramo uvijek biti spremni suočiti se sa svakodnevicom, kako moramo iskoristiti svaki trenutak za međusobno poštovanje, toleranciju, ljubav prema bližnjemu i biti spremni pomoći jedan drugome.

Uskrs je blagdan koji nam govori kako je vrijedno žrtvovati se za druge i da svaka žrtva za drugoga ispunjava i naša srca. Unatoč  turbulentnim vremenima neka nam radost Kristovog uskrsnuća ulije nadu na dolazak ljepše i sretnije budućnosti. Neka nam Uskrs bude poticaj da na temeljima kršćanskih vrednota izgrađujemo bolje društvo ispunjeno mirom i ljubavlju prema svakom čovjeku.

Želim vam da Uskrs proslavite u duhu zajedništva, sreće i zadovoljstva u krugu obitelji i najmilijih.

U ime svih vijećnika , djelatnika Općine i u svoje osobno ime želim vam sretan Uskrs !

 

Vaš načelnik,

Martin Srša

 

 

 

Javni natječaj za prijam u službu Spremač/ica

Javni natječaj za prijam u službu Spremač/ica

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08,61/11, 04/18), te temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/21) Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, na određeno, puno radno vrijeme na radno mjesto:

 1. Spremač/ica- 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 8 sati dnevno, uz obvezni probni rad od tri mjeseca- zamjena za dugotrajno bolovanje s mogućnošću zaposlenja na neodređeno

Opći uvjeti:

-punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a koji su propisani člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Posebni uvjeti:

-niža stručna sprema ili osnovna škola

Natjecati se mogu osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Vlastoručno potpisanoj prijavi potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis ( sa svim osobnim podacima: OIB, adresa, kontakt podaci- e-mail, broj telefona; podaci će se koristiti isključivo za potrebe natječajnog postupka)
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice/putovnice ili domovnice)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,  dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (”Narodne novine” broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti dokaze navedene u  članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedeni su na internetskoj stranici  Ministarstva uprave:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Kandidati pripadnici nacionalne manjine imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (”Narodne novine” broj: 155/02, 47/10, 80/10, 91/11, 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj web stranici Općine Sveti Martin na Muri te na oglasnoj ploči objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Na istoj web stranici naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Prijave na javni natječaj podnose se poštom ili osobno na adresu: Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, u roku od 10 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (objava 29.03.2024.) s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri – NE OTVARAJ“

Općina Sveti Martin na Muri zadržava pravo poništenja natječaja te ne odabrati niti jednog kandidata.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


KLASA:112-02/24-01/01
URBROJ: 2109-17-03-24-01

U Svetom Martinu na Muri, 27.03.2024.

Jedinstveni upravni odjel

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri

Martin Srša


PRILOG NATJEČAJU

 

PRILOG UZ JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA, puno radno vrijeme, 8 sati dnevno, zamjena

 

 1. OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj za prijam u radni odnos namještenika, na radno mjesto spremač/ica u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri objavljen je u Narodnim novinama Republike Hrvatske, sa danom 29.03.2024.

 1. ROK ZA PREDAJU PRIJAVA

Prijave se predaju zaključno s danom 08.04.2024.

 1. OPIS POSLOVA
 • čišćenje uredskih prostorija općinske uprave, općinske vijećnice općine Sveti Martin na Muri, te prostorija konferencijske dvorane i galerije, kao i sanitarija i svih pomoćnih prostorija u vlasništvu općine
 • brine o čistoći prostorija pismohrane općine
 • čišćenje i održavanje javnog WC-a u Svetom Martinu na Muri
 • pripremanje i pospremanje prostorija za radne i svečane sjednice općinskih tijela
 • čišćenje i uređenje okoliša, sadnja cvijeća oko zgrade Općine Sveti Martin na Muri
 • čišćenje svih ostalih objekata u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri po nalogu
 1. PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta spremač/ica sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,20 i osnovice, uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri utvrđen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri.

Visina osnovice utvrđena je Odlukom općinskog načelnika o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika sukladno s promjenama osnovice koju odredi Vlada Republike Hrvatske za obračun državnih službenika i namještenika.

 1. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na testu. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 1. PODRUČJE TESTIRANJA

Područje testiranja provodi se iz samoupravnog djelokruga Općine Sveti Martin na Muri.

 1. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
 • Statut Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ 05/21)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ 75/21)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 1. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri (https://opcina.svetimartin.hr/ ) i na oglasnoj ploči najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.