Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu

15.02.2024.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu.

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17, 151/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) provedbeni program kratkoročni je akt strateškog planiranja koji opisuje i osigurava postizanje ciljeva i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Provedbeni program Općine Sveti Martin na Muri za razdoblje 2021. – 2025. definira aktivnosti, mjere, ciljeve i razvojne projekte Općine Sveti Martin na Muri za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbenim programom se osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u Planu razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, kao i poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu Općine Sveti Martin na Muri.

Ovo Izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. gore navedenog Zakona kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora godišnje regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog programa. Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 44/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.


Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023.