Gospodarska zona

GOSPODARSKA ZONA / BUSINESS ZONE SVETI MARTIN NA MURI / START YOUR BUSINESS TODAY

Zašto izabrati Gospodarsku zonu Sv. Martin na Muri
• etablirana Općina na nacionalnoj i međunarodnoj razini, prepoznatljiva po poduzetništvu, turizmu i kvaliteti života
• dobitnica mnogih međunarodnih nagrada
• preporuke ostali poslovnih subjekata u Gospodarskoj zoni
• veličina Gospodarske zone: 220 000 m2, od toga slobodno 140 000m2
• djeluje 13 poduzetničkih tvrtki s ukupno 400 zaposlenih (Proizvodnu djelatnost čine 1 švicarska, 2 austrijske i 10 hrvatskih poduzetnika na području metalne i PVC obrade i proizvodnje, logističko-skladišnih prostora i obrtnih radnji)
• Prosječna veličina parcele: 1500 m2 – 6500 m2

IZVRSNA LOKACIJA
• blizina važnih prometnica i glavnog grada Zagreb (120 km) te većih europskih centara (Beč- 330 km, Budimpešta- 270 km, Ljubljana- 200 km, Graz- 130 km)
• odlična cestovna povezanost (blizina autocesta)

MODERNA INFRASTRUKTURA
• kvalitetna komunalna, prometna i energetska infrastruktura uz mogućnosti dodatne nadogradnje

LJUDSKI KAPITAL
• učinkovita, inovativna i višejezična radna snaga (engleski, njemački)
• kvalitetna stručna sprema osobito struke CNC operatera i strojobravara
• visokokvalificirana radna snaga (blizina tehnoloških fakulteta i tehnološko-znanstvenih inkubatora)

LOGISTIČKA INFRASTRUKTURA
• institucija za potporu razvojnih ulaganja
• aktivna pomoć u provedbi svih faza ulagačkog projekta
• ishođenje dozvola (uključujući i promjenu DPU) – max. 60 dana
• povoljna cijena zemljišta – do 5 eura/ m2
• dobra suradnja s lokalnim i regionalnim institucijama, komunalnim i infrastrukturnim tvrtkama, poslovnim savjetnicima

POTICAJI
• odmah osiguravamo potrebnu površinu zemljišta za izgradnju poslovnog objekta (za 230 m dužine i 12 m visine objekta, cca 25 000m2)
• komunalni doprinos – 12 kn/m3 (2,00 EUR/m3)
• komunalna naknada – 4,00 kn/m2 (0,53 EUR/m2)
• mogućnost djelomičnog oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade
• obročno plaćanje ugovorene cijene zemljišta i komunalnog doprinosa
• uvjet poslovanja je prihvatljivost za okoliš i kompatibilnost s turističkom strategijom Općine.

KONTAKTI
Općina Sveti Martin na Muri:
Načelnik: Dražen Crnčec , nacelnik@svetimartin.hr , +385 (0)99 / 368 0820

Zamjenik načelnika: Martin Srša

Adresa: Trg Sv. Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri
Tel: +385 (0)40 868 231
www.svetimartin.hr
email: opcina.svmartin@gmail.com

Benefits of the Business zone Sv. Martin na Muri

 • recognizable Municipality on national and international level for its
  entrepreneurship, tourism and quality of living
 • recipients of many international awards
 • recommendations of other business subjects in Business zone
 • size of the Business zone: 220 000 m2, 140 000m2 is free
 • existing 13 companies with about 400 employees (The production is made up of
  one Swiss, two Austrian and ten Croatian companies in the areas of metal and
  PVC processing and production, logistics and storage facilities and small
  businesses)
 • average size of the parcels: 1500 m2 – 6500 m2

EXCELLENT TRAFFIC LOCATION

 • nearness to the capital city Zagreb (120 km) and other European big cities
  (Wiena- 330 km, Budapest- 270 km, Ljubljana- 200 km, Graz- 130 km)
 • excellent road traffic connection (near highways)

MODERN INFRASTRUCTURE

 •  quality communal, traffic and energetically infrastructure with upgrade
  possibilities

HUMAN RESOURCES

 • effective, innovative and multilingual working labour (English and German
  language)
 • especially quality CNC operators and working labour in fields of building and
  maintaining of the machines
 • highly qualified human resources (nearness of the technological universities and
  incubators)

LOGISTIC INFRASTRUCTURE

 • institution for the support or developing investments
 • active help trough all phases of investment procedures
 • permits acquisition (including changes in Detail plan) – max 60 days
  low prices of the parcels (up to 5 euro/m2 )
 • excellent communication and collaboration with local and regional institutions,
  communal and infrastructure companies and business advisers

FACILITIES

 • insurance of necessary land size for the production building (for 230 m length and
  12 m height of the object, cca. 25 000 m2)
 • communal contribution – 12 kn/m3 (2,00 EUR/m3)
 • communal pay – 4,00 kn/m2 (0,53 EUR/m2)
 • possibility of partly liberated payments for communal contribution and communal
  pay
 • payments by instalments for parcel and communal contribution
 • prerequisite to operating is environmental acceptability and compatibility with the
  Municipality tourism strategy

CONTACTS

Municipality Sveti Martin na Muri:
Načelnik: Dražen Crnčec, nacelnik@svetimartin.hr
Tel: +385 (0)99 / 368 0820

Deputy Mayor: Martin Srša

Address: Trg Sv. Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri
Tel: +385 (0)40 868 231
www.svetimartin.hr
email: opcina.svetimartin@gmail.com

Infrastruktura:

javna rasvjeta- DA

Struja:
Dobavljač usluge: HEP ODS d.o.o – D.P. ELEKTRA ČAKOVEC    HEP ODS d.o.o – D.P. ELEKTRA ČAKOVEC
Udaljenost od lokacije u m: priključak na svakoj čestici    priključak na svakoj čestici
Ukupni broj prekida po godini (sati/godine): nije bilo prekida    nije bilo prekida
Dvojno napajanje omogućeno iz jedne trafostanice: DA, 10/04 Kv    DA, 10/04 Kv
Dvojno napajanje omogućeno iz dvije trafostanice: DA    DA

Plin:
Dobavljač usluge: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Veličina plinske cijevi: PE 90mm
Udaljenost od lokacije u m: dovedeno na svaku česticu
Tlak plina: 3 bar
Toplinski ventil: prema tarifnim grupama i veličini potrošača

Voda:
-voda za piće
Dobavljač usluge: MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Udaljenost cjevovoda lokacije u metrima: dovedeno na svaku česticu
Veličina cjevovoda:  160mm
Tlak: 6 bar (rezidualni: 5,5 bar; statični: 6 bar)
Industrijska voda: nije omogućeno

Otpad:
Dobavljač usluge: MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće
Postupanje-obrada s komunalnim otpadom: sakupljanje u posebne posude i odlaganje
Kruti otpad-industrijski: sukladno ugovoru sa sakupljačem otpada
Kruti otpad-komunalni: odlaganje na određeno odlagalište uz prethodnu obradu
-gospodarenje otpadom u skladu s planom gospodarenja otpadom

Telefon:
Dobavljač usluge: T-COM ili drugi operater
Priključak: na svakoj čestici
Dostupno broj linija: neograničeno
Dostupno broj ISDN linija: neograničeno
ADSL: Da

Pogodnosti za investitora:
–    Infrastruktura dovedena do svake čestice
–    Oslobađanje komunalnog doprinosa za 1.investiciju do 1.000.000,00 kn (133.000,00 EUR) 20%; do 3.000.000,00 kn (400.000,00 EUR) 35%, iznad 3.000.000,00 kn (iznad 400.000,00 EUR) 50%
–    Komunalni doprinos: 2,00 eura/m3 – 15,00 kn/m3
–    Komunalna naknada: 4,00 kn/m2 – 0,53 eura/m2
–    Prijenos vlasništva: do 15 dana
–    Ishodovanje građevinske dozvole: do 60 dana
–    Ishodovanje uporabne dozvole građevine: do 30 dana
–    Registracija trgovačkog društva: 5 do 7 dana
–    Radne dozvole za strane državljane: oko 30 dana
–    Kvalitetna, stručna i višejezična radna snaga
–    Blizina autocesta i željezničke pruge
–    Obročno plaćanje ugovorene cijene zemljišta i komunalnog doprinosa

Sadržaji u gospodarskoj zoni:
–    13 poduzetničkih tvrtki s oko 400 zaposlenih
–    Trgovina građevinskim materijalom
–    Automehaničarska radiona
–    Hladnjača za voće i povrće
–    Skladišta
–    Strojobravarski obrti
–    Metaloprerađivački pogoni
–    Poduzeće za proizvodnju aerosol limenki
–    Proizvodnja PVC i ALU stolarije
–    Parkirališta…

Prednosti:
–    Dobra prometna povezanost s Slovenijom, Mađarskom i Austrijom
–    Regionalni park Mura-Drava koji jednim dijelom prolazi i kroz općinu Sveti Martin na Muri  2012. godine proglašen je rezervatom biosfere pod zaštitom UNESCO-a
–    Općina Sveti Martin na Muri je višestruki dobitnik nagrade „Zeleni cvijet“ za uređenost mjesta u kontinentalnoj Hrvatskoj
–    Sveti Martin na Muri dobitnik je prestižne titule Europska destinacija izvrsnosti za 2006. Godinu
–    U sastavu općine su i Toplice Sveti Martin, jedan od lidera kontinentalnog turizma

Blizina velikih gradova:
o    Zagreb – 120km
o    Ljubljana – 200km
o    Budimpešta – 270km
o    Graz – 130km
o    Beč – 330km

Transportni sustav:
Cestovni promet:
Blizina autoceste Zagreb-Goričan (28 km od gospodarske zone)
Blizina slovenske autoceste (8 km od gospodarske zone)
Željeznički promet
Željeznička pruga na 6 km od gospodarske zone
Zračni promet
Međunarodna zračna luka Pleso Zagreb (125 km od gospodarske zone)
Međunarodna zračna luka Budimpešta (300 km od gospodarske zone)
Međunarodna zračna luka Graz (135 km od gospodarske zone)
Međunarodna zračna luka Brnik, Ljubljana (210 km od gospodarske zone)

Popis slobodnih parcela:
-Ukupno slobodno 39 parcela
-Razne veličine parcela, ali postoji mogućnost spajanja parcela
-Ukupno slobodno 140 000m2 prostora

Cijene parcela:
Povoljna cijena zemljišta – 5 eura/ m2

Infastructure
Electricity:
Service provider: HEP ODS d.o.o – D.P. ELEKTRA ČAKOVEC    HEP ODS d.o.o – D.P. ELEKTRA ČAKOVEC
Distance from the site in m: to every lot    priključak na svakoj čestici
Dual Feed Available from 1 Substation: YES, 10/04 Kv    DA, 10/04 Kv
Dual Feed Available from 2 Substations: YES    DA
Average Cost per kWh (eur): RVT 0,07 EUR/Kw, RNT 0,06 EUR/Kw
Street light -YES

Gas:
Service provider: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Size of Gas Line: PE 90mm
Distance from the site in m: to every lot
Gas Pressure: 3 bar
Heat Valve: depends on the tariff and the size of the consumer

Water:
– Drinking water
Service provider: MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Distance of the main pipeline from site in m: to every lot
Size of the pipeline:  160mm
Pressure: 6 bar (residual: 5,5 bar; static: 6 bar)
Industial water: NO

Waste:
Serice provider: MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće
Communal treatment plan: collecting in special containers and disposing
Solid waste disposal – industrial: according to the agreement with the provider
Solid waste disposal – communal: disposal on waste disposal site with previous waste
treatment

Telecommunication:
Service provider: T-COM or others
Switch: to every lot
Number of lines instantly available: unlimited
Number of ISDN lines instantly available: unlimited
ADSL: YES

Transport:
Road transport:
Near highway Zagreb-Goričan (28 km)
Slovenian highway (8 km)
Train line (6 km)
Air traffic:
International airport Pleso Zagreb (125 km)
International airport Budapest (300 km)
International airport Graz (135 km)
International airport Ljubljana (210 km)

Free lots:
– 39 lots
– different sizes, possibility of lots merger
– total of the available area 140.000 m2
– Price of the lot: 5 euro/ m2
– Gross max area construction – 40%
– Max floor number/height of building:  B+P+1/12m

Investments incentives:
–    Infrastructure system to every lot
–    Communal contribution for  first investment up to 1.000.000,00 kn (133.000,00 EUR) 20% off; up to 3.000.000,00 kn (400.000,00 EUR) 35% off, overe 3.000.000,00 kn (over 400.000,00 EUR) 50% off
–    Communal contribution: 2,00 euro/m3 – 15,00 kn/m3
–    Communal pay: 4,00 kn/m2 – 0,53 euro/m2
–    Ownership transfer: up to 15 days
–    Obtaining construction permit: up to 60 days
–    Obtaining utilization permit for a building: up to 30 days
–    Registration of trade association: 5 to 7 days
–    Working permits for foreign citizens: 30 days
–    effective, innovative and multilingual working labour (English and German language)
–    excellent road traffic connection (near highways and train routes)
–    payments by instalments for lot and communal contribution

Business zone – current companies:
–    14 production companies with over 400 employees
–    Construction material commerce
–    Auto-mechanic garage
–    Cool storage for vegetables and fruits (capacity for 2.000 t)
–    Logistics and storage facilities
–    Engineering  companies
–    Metal processing and production
–    Aerosol cans production
–    PVC and ALU production (doors, windows)

Advantages:
–    Very good traffic connection to Slovenia, Hungary and Austria
–    recognizable Municipality on the national and international level for its entrepreneurship, tourism and quality of life
–    winner of the prestige award: European Destination of Excellence
–    Termal Spa Sveti Martin – one of the leader of the Croatian continental tourism

Close distances to:

 • Zagreb – 120 km
 • Ljubljana – 200 km
 • Budapest – 270 km
 • Graz – 130 km
 • Wiena – 330 km

Međimurje county is the 4th most competitive county in Croatia based on competitiveness ranking from 2010, which indicates the positive factors of long-term development.
Međimurje county is certified as an „Investment friendly region” which guarantees that all criteria such as: quality human resources, available land and marketing expertise for attracting and supporting foreign investors are met.
FDI Magazine (Financial Times) – Contest European cities/regions of the future, 2010.
According to the strategy of promoting foreign direct investment, Međimurje County
is ranked as:    3rd in category of small European regions
4th in category of southern regions
13th in total

Municipality Sveti Martin na Muri

Skip to content