Javni natječaj prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine

14.02.2024.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 91/96, 68/98,  137/99, 22/00 i 73/00 i 114/01), članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije 05/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije 23/23), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri, objavljuje:

J A V N I   N A T J E Č A J   za prodaju  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri

 Općina Sveti Martin na Muri prodaje nekretninu u svojem vlasništvu:

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – KAT.ČEST.BR. 1835/3, K.O. SVETI MARTIN NA MURI

i to javnim nadmetanjem

  1. Početna vrijednost parcele: 1.360,00 eur

Početna vrijednost utvrđena je Procjembenim elaboratom izrađenim od stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Moderna-energetika d.o.o. Ruđera Boškovića 16, 40000 Čakovec

  • Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem. Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: sudionici natječaja) koji prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske uz uvjet da na dan nadmetanja nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Sveti Martin na Muri.

Zainteresirani za kupnju moraju se prijaviti za javno usmeno nadmetanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri najkasnije 5 dana prije dana nadmetanja.

Jamčevina za sudjelovanje u javnom nadmetanju iznosi najmanje 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se na žiro-račun Općine Sveti Martin na Muri, HR1723400091844100000, Model plaćanja: 68, sa pozivom na broj: 7757-OIB, uz naznaku svrhe uplate: „Jamčevina – natječaj za prodaju imovine“ najkasnije jedan dan prije održavanja javnog nadmetanja.

Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, sudionici koji uspiju u javnoj licitaciji dužni su u cijelosti uplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnoj ugovora. U slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja. U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje nakon provedenog javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuditelju za kupnju nekretnine iz točke I. ove odluke jamčevina se ne vraća.

Rok za zaključenje ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu.

  1. Javno nadmetanje održat će se u ponedjeljak veljače 2024. godine u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri, s početkom u 14 sati.
  2. Općina Sveti Martin na Muri zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u potpunosti. Općina zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema sudionicima natječaja. U slučaju poništenja sudionicima poništenog natječaja za nekretninu će se vratiti uplaćena jamčevina.
  3. Za prodaju NEKRETNINA vrijede sljedeći prodajni uvjeti:
  4. a) sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju (licitaciji), uplaćena jamčevina se uračunava u cijenu NEKRETNINE, a onome koji ne uspije, jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana provedenog javnog nadmetanja.
  5. b) sudionik koji uspije u javnom nadmetanju, te potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća.
  6. c) nakon što se u cijelosti isplati cijena NEKRETNINE, novi vlasnik stječe pravo vlasništva i odgovarajuće uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama, a u slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.
  7. d) troškove sklapanja ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama kao i porez na promet nekretnina snosi kupac NEKRETNINE.

OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Srša

BIMEP 2024.

BIMEP 2024.

Zahvaljujući rastu popularnosti biciklizma u...