JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri

23.03.2023.

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10 /14), te Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Interpretacijskog centra „Skelarska kuća“ Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/23), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri prikupljanjem pisanih prijava za sudjelovanje na natječaju u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:

 1. Predmet ponude: poslovni prostor u Svetom Martinu na Muri, na desnoj obali rijeke Mure, na kat.čest.br. 6098/5, k.o. Sveti Martin na Muri Interpretacijski centar „Skelarska kuća“, Dunajska 26A, neto površine cca 159 m2 (koji se sastoji od info centra, prostora za ugostiteljsku djelatnost, 2 sanitarna prostora, vanjske terase i stepeništa, spremište)
 2. Poslovni prostor daje se u zakup na rok trajanja zakupa od 5 godina, s mogućnošću produženja nakon isteka ugovora u skladu sa odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,64/15,112/18)
 3. Natječaj za zakup poslovnog prostora provodi se javnom licitacijom
 4. Minimalna početna cijena mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 500,00 EUR ( odnosno 3.767,25 kn prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kn)
 5. Namjena/djelatnost – obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 6. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane za obavljanje tražene djelatnosti na području Republike Hrvatske
 7. Za sudjelovanje na natječaju učesnici su dužni kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 EUR ( u visini iznosa minimalne početne cijene mjesečne zakupnine). Učesnici u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u korist Proračuna Općine Sveti Martin na Muri na žiro račun broj: HR1723400091844100000, model HR68, poziv na broj 5738-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina za natječaj za zakup poslovnog prostora.
 8. Prostor se može razgledati radnim danom u vrijeme trajanja Javnog natječaja od 8 do 14 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 040/868-231, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri
 9. Prijava za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti cjelovita i sadržavati:
 • oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe;
 • dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe ili odgovarajuće potvrde);
 • ovjerenu izjavu da će se registrirati za obavljanje tražene djelatnosti ( za fizičku osobu-građanina)
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana,
 • izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine Sveti Martin na Muri;
 • broj žiro računa sa IBAN konstrukcijom s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine ( za fizičke i pravne osobe)
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 • izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta zakupa
 • ako se ponuditelj poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – dokaz da osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora;
 1. Pisane prijave za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natječaj – zakup poslovnog prostora Interpretacijskog centra „Skelarska kuća“ Sveti Martin na Muri, NE OTVARAJ“ na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, putem pošte ili osobno.
 2. Rok za podnošenje pisanih prijava je 10 dana od dana objave natječaja u tiskanim sredstvima javnog informiranja, odnosno do 03.04.2023. godine do 15,00 sati kada će ujedno započeti i javno otvaranje prijava i održavanje usmene licitacije u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri koje provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pismene punomoći.
 3. Neće se razmatrati ponude:
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Sveti Martin na Muri zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Općinom Sveti Martin na Muri, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
 • pravnih osoba koje nisu solventne;
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 1. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Licitaciju poslovnoga prostora koji je predmet ovog natječaja provodi Povjerenstvo na način da se prema podnesenim prijavama za sudjelovanje utvrdi najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine koja se uzima kao početna najpovoljnija ponuda, a nakon toga natjecatelji usmeno jedan po jedan iznose u zapisnik svoje ponude. Najmanji iznos povećanja usmene ponude iznosi 50 EUR, a isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta uzastopno. Nakon što svi natjecatelji iskažu svoje ponude u jednom ili više iskličnih krugova Povjerenstvo proglašava najpovoljnijeg natjecatelja koji je ponudio najvišu mjesečnu zakupninu kao budućeg zakupnika poslovnog prostora te donosi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora.
 2. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.
 3. Troškove tekućeg održavanja snosi zakupac. Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično, osim ako se ugovorom ne odrede drugačiji uvjeti. Zakupac snosi sve režijske troškove koji terete prostor (električna energija, voda, odvoz smeća, Internet, radio pristojba, telefon, protuprovalna zaštita, pražnjenje septičke jame) što će se regulirati ugovorom o zakupu.

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri
Martin Srša