JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u vlastitom pogonu Jedinstvenog upravnog odjela

07.10.2022.

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) – dalje: Zakon, Pročelnica Jedinstvenog upravnog tijela Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u vlastitom pogonu Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Sveti Martin na Muri

Raspisuje se natječaj za prijam namještenika u službu na neodređeno vrijeme u posebnu organizacijsku jedinicu – vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri za sljedeće radno mjesto:

GROBAR (POGREBNIK) – KOMUNALNI RADNIK
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obavezni probni rad od 3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te posebne uvjete za prijam u službu.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 1. srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera,
 2. najmanje 1 godina radnog iskustva,

3.vozačka dozvola B kategorije,

4.ispit o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik .

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog i praktičnog testiranja te intervju.  Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Sveti Martin na Muri – www.svetimartin.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto grobara (pogrebnik) – komunalni radnik, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika isprave iz članka 29. st.1. Zakona o hrvatskom državljanstvu – važeće osobne iskaznice ili putovnice ili preslika domovnice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu od najmanje 1 godine (potvrda dosadašnjih poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja ili slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo i trajanju najmanje 1 godine),
 5. potvrda o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak -ne starije od 6 mjeseci (sukladno članku 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi),
  7. vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati),
 7. preslika vozačke dozvole,
 8. dokaz o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (preslika isprave o položenom ispitu).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen ispit o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u roku od godine dana od prijma u službu, sukladno Pravilniku.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, odluka i sl.).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja  ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona.

       Prijave na javni natječaj podnose se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri,  u roku od 10 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ od 07.10.2022. godine s naznakom »Javni natječaj za prijam u službu – grobar (pogrebnik)/ komunalni radnik– NE OTVARATI«

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Sveti Martin na Muri zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


KLASA: 112-02/22-01/02
URBROJ: 2109-17-03-22-02
Sveti Martin na Muri, 07.10.2022. godine                      


DOKUMENTI VEZANI UZ NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU: