Javni natječaj za prodaju ošasne imovine

01.09.2023.

KLASA: 940-07/23-01/01

URBROJ: 2109-17-02-23-1

Sveti Martin na Muri, 31. kolovoza 2023. godine

 

Na temelju članka 2. Odluke o prodaji ošasne imovine u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 15/23 ) te članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (”Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 5/21) načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OŠASNE IMOVINE

 1. Predmet natječaja je prodaja ošasne imovine koju je Općina Sveti Martin na Muri naslijedila temeljem Zakona o nasljeđivanju (”Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i to nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri kako slijedi:

 

Po pokojnom FRANJI GORIČANCU, BUKOVJE 1

 

   
NEKRETNINA POSJED. LIST ZK uložak BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA DIO TERET POČETNA CIJENA
oranica 363 1935 Kozajc K.O. Sveti Martin na Muri 4381 m2 1/1 NEMA 2.453,36 EUR
livada 363 5436 Brezovska K.O. Sveti Martin na Muri 2738 m2 1/1 NEMA 1.533,28 EUR
Kuća, dvor, voćnjak 2694 2588 Bukovsko, K.O. Sveti Martin na Muri 4597 m2 1/1 NEMA 25.400,00 EUR
Šuma 73 441 Jurovčak, K.O. Gradiščak 307 m2 1/1 NEMA 343,84 EUR
Šuma 48 468 Jurovčak, K.O. Gradiščak 1395 m2 1/1 NEMA 1.562,40 EUR
Šuma 49 534 Jurovčak, K.O. Gradiščak 3243 m2 1/1 NEMA 3.632,16 EUR
Po pokojnom BRANKU LADIĆU, DUNAJSKA 43

 

   
NEKRETNINA POSJED. LIST ZK uložak BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA DIO TERET POČETNA CIJENA
Livada 1588 4908 Mali kot, K.O. Sveti Martin na Muri 796 m2 1/1 NEMA 445,76 EUR
 

 

Po pokojnoj KATARINI KOVAČIĆ, GRKAVEŠČAK 51

 

   
NEKRETNINA POSJED. LIST ZK uložak BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA DIO TERET POČETNA CIJENA
Livada 1176 2710 Grkaveščak K.O. Gradiščak 2053 m2 1/1 NEMA 2.299,36 EUR
Livada, zemljište, dvorište, kuća 421 3533 Grkaveščak K.O. Gradiščak 3220 m2 1/1 NEMA 13.910,40 EUR
Po pokojnom STJEPANU BOHNECU, RIBIČKA 21, ŽABNIK

 

   
NEKRETNINA POSJED.

LIST ZK uložak

BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA DIO TERET POČETNA CIJENA
Kuća, oranica, dvorište,livada 282 186 Žabnik K.O. Sveti Martin na Muri

 

1149 m2 1/1 NEMA 4.297,26 EUR
Oranica/livada 282 864 Potočje K.O. Sveti Martin na Muri 753 m2 1/1 NEMA 421,68 EUR

 

 

 1. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem. Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: sudionici natječaja) koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske uz uvjet da na dan javnog nadmetanja nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Sveti Martin na Muri.

 

 1. Jamčevina za sudjelovanje u javnom nadmetanju iznosi najmanje 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se na žiro-račun Općine Sveti Martin na Muri, HR1723400091844100000, Model plaćanja: 68, sa pozivom na broj: 7757-OIB, uz naznaku svrhe uplate: „Jamčevina – javni natječaj za prodaju ošasne imovine“ najkasnije jedan dan prije održavanja javnog nadmetanja.

 

 1. Zainteresirani za kupnju moraju se prijaviti za javno nadmetanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, najkasnije 5 dana prije dana javnog nadmetanja.

 

 1. Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, sudionici koji uspiju u javnoj licitaciji dužni su u cijelosti isplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnoj ugovora. U slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.

 

Rok za zaključenje ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu.

 

 1. Sudionici natječaja mogu izvršiti uvid u nekretnine koje su predmet ovog natječaja, uz prethodnu najavu i dogovor sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Sveti Martin na Muri na broj telefona 040/868-231, radnim danom u periodu od 8:00 do 13:00 sati.

 

 

 1. Javno nadmetanje održat će se u srijedu, 27. rujna 2023. godine u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri, s početkom u 16 sati. Preostale neprodane nekretnine na javnom nadmetanju prodavat će se putem javnog nadmetanja svaki zadnji petak u mjesecu s početkom u 14 sati počevši od mjeseca listopada 2023. prema prijavama.

 

 1. Općina zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u potpunosti ili za pojedinu nekretninu. Općina zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema sudionicima natječaja. U slučaju poništenja sudionicima poništenog natječaja za nekretninu će se vratiti uplaćena jamčevina.

 

 

Za prodaju NEKRETNINA vrijede sljedeći prodajni uvjeti:

 1. a) sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju (licitaciji), uplaćena jamčevina se uračunava u cijenu NEKRETNINE, a onome koji ne uspije, jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana provedenog javnog nadmetanja.
 2. b) sudionik koji uspije u javnom nadmetanju, te potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća.
 3. c) nakon što se u cijelosti isplati cijena NEKRETNINE, novi vlasnik stječe pravo vlasništva i odgovarajuće uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama, a u slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.
 4. d) troškove sklapanja ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama kao i porez na promet nekretnina snosi kupac NEKRETNINE.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Srša