JAVNI POZIV korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2023. godini

14.09.2023.

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade, samac odnosno kućanstvo, koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

Sukladno točki V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu (“Narodne novine“, broj 5/23), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da do zaključno s danom 29. rujna 2023. godine, u Općini Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2023. godini, koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Općine Sveti Martin na Muri https://opcina.svetimartin.hr/  ili u zgradi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.


Uz zahtjev obavezno priložiti:

– rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad

– izjavu korisnika da se grije na drva

– presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa