[JAVNI POZIV] program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

01.12.2021.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/19), upućuje se

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri

za 2022. godinu

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom   gospodarstvu

Člankom 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji je stupio na snagu 04. 08. 2018. godine  (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program gradnje komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu pripremljen je Nacrt programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave te se objavljuje u Službenom glasniku Međimurske županije.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu da se odazovu.

 

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17.12.2021. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženu Odluku, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 

Pročelnica JUO: Vlatka Županec


DOKUMENTI UZ JAVNI POZIV