JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA – ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

20.01.2023.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri( „Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 05/21), načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje,

 

JAVNI  POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA  ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokanih elektroničkih medija u 2023. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Sveti Martinna Muri  ( u daljnjem tekstu: Općina), događaji od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanja potreba građana Općine.

Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Općine, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sport, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja građana, poticanje multikulturalnosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine, aktivnostima i uopće o radu Općine kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana.

 

KRITERIJI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI PREDNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA/PROGRAMA

 

  1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine koje su od interesa za građane (projekti, programi, odluke i usluge Općine namijenjene građanima)

Broj bodova 0 – 10

  1. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanje kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl.)

Broj bodova 0 – 10

  1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Općine

Broj bodova 0 – 10

  1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Općine (priložiti istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja, odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije)

Broj bodova 0 – 10

  1. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja)

Broj bodova 0 – 10

Ukupno max. 50 bodova

 

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije koji djeluju na području Međimurske županije. Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama i nakladnici koji nemaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi građana Općine.

 

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

Prijava na Javni poziv podnosi se putem obrasca prijave (u prilogu Javnog poziva) koji moraju biti uredno ispunjeni te potpisan i ovjeren službenim pečatom.

Obrazac I. sadrži podatke o podnositelju prijave.

Obrazac II. sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine https://opcina.svetimartin.hr/

Obrasci moraju biti ispunjeni u cijelosti, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine, odnosno zaključno do 03.02.2023. godine, bez obzira na način dostave.

Prijave se šalju preporučeno poštom na adresu Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, s naznakom „Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini – ne otvaraj“.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koje ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine. Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA

 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika. Prigovor se podnosi općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika.

Nakladnici koji su ostvarili pravo na sklapanje ugovora sklopit će ugovor sa Općinom u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom neće se vraćati prijaviteljima. Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail adresu financije@svetimartin.hr.


 

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri

Martin Srša


 

DOKUMENTACIJA: