Jednokratna naknada za rođenje djeteta za 2022. godinu

07.12.2022.

Jednokratna naknada za rođenje djeteta samo je jedan od načina na koji Općina Sveti Martin na Muri nastoji pomoći roditeljima s područja naše općine.

Te se zato moli svaka rodilja koja je rodila u 2022. godini da preda zahtjev za jednokratnu naknadu u uredu općine do 22.12.2022. godine.

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava:

  1. presliku osobne iskaznice oba roditelja
  2. presliku uvjerenja o prebivalištu djeteta ( odnosno preslika osobne iskaznice djeteta)
  3. presliku rodnog lista rođenog djeteta, a ukoliko se zahtjev za novčanom pomoći odnosi za drugo, treće ili svako slijedeće dijete potrebno je priložiti presliku rodnog lista i za ostalu djecu
  4. IBAN broj i naziv banke

Općinski načelnik
Martin Srša 

Na temelju članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske Županije“, br. 05/21), a sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu, Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri, dana 07.12.2022. godine, donosi

O D L U K U o dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete

 

I

Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć Općine Sveti Martin na Muri za novorođeno dijete.

II

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju roditelji za svako novorođeno dijete koje ima prebivalište na području Općine Sveti Martin na Muri u slijedećem iznosu:

– za prvo dijete 1.000,00 kuna

– za drugo dijete 2.000,00 kuna

– za treće i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji 5.000,00 kuna.

III

Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete podnosi roditelj/staratelj Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri do 22. prosinca tekuće godine, odnosno godine rođenja djeteta.

Uz zahtjev potrebno je priložiti slijedeće isprave, i to:

– Preslika rodnog lista za novorođeno dijete, a ukoliko se zahtjev za novčanom pomoći odnosi za drugo, treće ili svako slijedeće dijete potrebno je priložiti presliku rodnog lista i za ostalu djecu.

– Uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete (odnosno presliku osobne iskaznice djeteta)

– Presliku osobne iskaznice oba roditelja odnosno samohranog roditelja

-Broj tekućeg ili žiro računa (IBAN) na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć

IV

Novčana pomoć isplaćuje se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri na broj računa podnositelja zahtjeva (IBAN).

V

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se na teret Proračuna Općine Sveti Martin na Muri– PROGRAM 1006 Socijalna zaštita A100601 Naknade građanima i kućanstvu-stavka 37217 – Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad.

VI

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri i na oglasnoj ploči.


Načelnik Općine Sveti Martin na Muri: Martin Srša

BIMEP 2024.

BIMEP 2024.

Zahvaljujući rastu popularnosti biciklizma u...