O općini

Sveti Martin na Muri smješten je u dolini, između zadnjih sjevernih brežuljaka, međimurskih gorica prema rijeci Muri.
Jedna je od najstarijih župa i naselja u ovom dijelu Međimurja.
Upravo je ovdje preko rijeke Mure prelazila znamenita rimska cesta od Ptuja prema Lendavi.
 

Općina Sveti Martin na Muri je prostor gdje rijeka Mura ulazi u državni teritorij Repubolike Hrvatske, a peripanonski prostor se polako pretapa u perialpski. Slijedom toga, na prostoru Općine mogu se jasno izdvojiti dva tipa reljefa: nizinski – sjeverni dio Općine i brežuljkasti – južni dio Općine. Područje općine karakterizira umjereno svježa kontinentalna klima.
Najsjeverniji dio prirodnog okoliša je svakako zaštićeni krajolik rijeke Mure. Mura i njezina neposredna okolina na ovom jeprostoru zadržala svoje prirodi blisko obilježje. Prirodnu šumsku vegetaciju karakterizira šuma hrasta lužnjaka, običnog graba, johe, vrbe, topole i bagrema.

Zahvaljujući raznovrsnosti staništa, životinjski svijet je također raznovrstan i bogat. Muru i njezine rukavce, te bare i ribnjake nastanjuje veliki broj vrsti riječnih riba, vodozemaca, močvarnih ptica, a livade i šumarke niska i viskoa divljač.

U vodama Mure registrirano je tridesetak vrsta ribe, od kojih je najbrojnija porodica šaranki. Na rubovima murske vegetacije razvija se kulturni krajolik sa zanimljivim uzorcima oranične razdiobe i rasporedom naselja usporedo s riječnim tokom.

Činjenica da je Sveti Martin na Muri do nedavno gospodarsko slijepo crijevo Međimurja, upravo je pogodovalo da je sačuvanost prirodnog okoliša na visokoj razini, a proglašenje rijeke Mure zaštićenim krajolikom dodatan je momenat koji cijelokupne razvojne planove Općine usmjerava ka očuvanju postojećih resursa i njihovog korištenja na prirodi održiv način.

Sve navedene karakteristike dobra su pretpostavka za razvoj turizma, kupališnog turizma, posebno eko turizma, proizvodnje zdrave hrane, voćarstva, vinogradarsva, uređenje prostora uz rijeku Muru i dr.