O općini


 

Sveti Martin na Muri smješten je u dolini, između zadnjih sjevernih brežuljaka, međimurskih gorica prema rijeci Muri.
Jedna je od najstarijih župa i naselja u ovom dijelu Međimurja.
Upravo je ovdje preko rijeke Mure prelazila znamenita rimska cesta od Ptuja prema Lendavi.
 
Sveti Martin na Muri leži na desnoj obali donjeg toka rijeke Mure, u dolini između zadnjih sjevernih brežuljaka međimurskih gorica – prema rijeci. Najsjevernija je geografska točka Republike Hrvatske.
 
Uzdiže se iznad diluvijalnih terasa, na važnom geostrateškom položaju. Na ovom je području bio najlakši prijelaz preko rijeke Mure, koji je bio na cijeni još od prapovijesti. Na prostoru se Općine mogu jasno izdvojiti dva tipa reljefa: nizinski ( sjeverni dio općine) i brežuljkasti (južni dio općine).
 
Područje općine karakterizira umjereno svježa kontinentalna klima. Najsjeverniji je dio prirodnog okoliša zaštićeni krajolik rijeke Mure.
 
Mura je sa svojom neposrednom okolinom, na ovom  prostoru, zadržala svoje prirodi blisko obilježje te je bogata raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom.
 
S južne je strane Sveti Martin na Muri okružen vinorodnim brežuljcima, plodnim oranicama i gustim šumama. Danas Općinu Sveti Martin na Muri čini 13 naselja s ukupno 2 605 stanovnika na površini od  25,14 km2.

Općina Sveti Martin na Muri je prostor gdje rijeka Mura ulazi u državni teritorij Repubolike Hrvatske, a peripanonski prostor se polako pretapa u perialpski. Slijedom toga, na prostoru Općine mogu se jasno izdvojiti dva tipa reljefa: nizinski – sjeverni dio Općine i brežuljkasti – južni dio Općine. Područje općine karakterizira umjereno svježa kontinentalna klima.

Najsjeverniji dio prirodnog okoliša je svakako zaštićeni krajolik rijeke Mure. Mura i njezina neposredna okolina na ovom je prostoru zadržala svoje prirodi blisko obilježje. Prirodnu šumsku vegetaciju karakterizira šuma hrasta lužnjaka, običnog graba, johe, vrbe, topole i bagrema.

 

Zahvaljujući raznovrsnosti staništa, životinjski svijet je također raznovrstan i bogat. Muru i njezine rukavce, te bare i ribnjake nastanjuje veliki broj vrsti riječnih riba, vodozemaca, močvarnih ptica, a livade i šumarke niska i viskoa divljač.

 

U vodama Mure registrirano je tridesetak vrsta ribe, od kojih je najbrojnija porodica šaranki. Na rubovima murske vegetacije razvija se kulturni krajolik sa zanimljivim uzorcima oranične razdiobe i rasporedom naselja usporedo s riječnim tokom.

 

Činjenica da je Sveti Martin na Muri do nedavno gospodarsko slijepo crijevo Međimurja, upravo je pogodovalo da je sačuvanost prirodnog okoliša na visokoj razini, a proglašenje rijeke Mure zaštićenim krajolikom dodatan je momenat koji cijelokupne razvojne planove Općine usmjerava ka očuvanju postojećih resursa i njihovog korištenja na prirodi održiv način.

 

Sve navedene karakteristike dobra su pretpostavka za razvoj turizma, kupališnog turizma, posebno eko turizma, proizvodnje zdrave hrane, voćarstva, vinogradarsva, uređenje prostora uz rijeku Muru i dr.

 

Isplate iz proračuna
Skip to content