ODLUKA o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka

21.04.2023.

ODLUKA o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume

 

ODLUKA

o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume
od 2. svibnja do 2. listopada 2023. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“


Klasa: 245-01/23-2/1
URBROJ: 2109-01-23-02
Čakovec 17.04.2023.