ODLUKA – odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

02.04.2024.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), na temelju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, KLASA: 614-02/24-01/01, URBROJ: 2109-17-02-24-01, od dana 02.02.2023. godine i članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/21) Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 02. travnja 2024. godine, donosi

 

ODLUKU o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se financijska sredstva za programske sadržaje prijavljene na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. Godini, sukladno Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni zaprimljenih prijava, KLASA: 614-02/24-01/01, URBROJ: 2109-17-02-24-03, od dana 04.03.2024. godine, na sljedeći način:

REDNI BROJ PRIJAVITELJ ODOBRENA SREDSTVA FINANCIRANJA
1. IN PROMOCIJA d.o.o., Zrinsko-frankopanska 10, 40 000 Čakovec 2.500,00 EUR + PDV
2. TR MEDIA d.o.o., Ulica Tina Ujevića 63, 40 000 Čakovec 1.500,00 EUR + PDV
3. MEDIA NOVINE d.o.o., Kralja Tomislava 2, 40 000 Čakovec 700,00 EUR + PDV
4. MEDIA-MIX RADIO 105 d.o.o., Braće Radića 23, 40314 Selnica 1.000,00 EUR + PDV

 

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2024. godinu.

Članak 3.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku u roku od osam (8) dana od dana objave ove Odluke.

Članak 4.

S prijaviteljem iz članka 1. ove Odluke zaključit će se ugovor radi uređenja međusobnih prava i obveza za provedbu programskog sadržaja koji se financira ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri.

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri: Martin Srša