Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos namještenika i službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri

11.05.2018.

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos namještenika i službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri na radno mjesto referent za knjigovodstvo i računovodstvo i radno mjesto komunalni radnik, dana 08. svibnja 2018. godine objavljuje…

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju za prijam u radni odnos namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri na radno mjesto komunalni radnik može pristupiti jedan kandidat i to: DEJAN KRAJAČIĆ iz Marofa 27.
II. Kandidat pozvani na pisano testiranje (naveden u točci I.) treba se javiti u Jedinstvenu upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, (Ured načelnika) dana 21. svibnja 2018. u 17,00 sati.
III. Na testiranje je potrebno ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu
iskaznicu ili putovnicu).
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji
eventualno priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 17:00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu.
IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja,
provjerom praktičnog znanja i intervjua.
Rezultati testiranja biti će objavljeni na web stranicama Općine Sveti Martin na Muri.
V. Pravila testiranja:
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz navedenih pravnih izvora. Svaki kandidat može dobiti maksimalno 10 bodova, odnosno maksimalno 4 bodova na pisanom dijelu te maksimalno 6 bodova na provjeri praktičnih znanja. Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji su ostvarili najmanje 50% od zbroja bodova pisanog testiranja i provjere praktičnih znanja.

Ukupan rezultat prethodne provjere znanja i sposobnosti čini zbroj bodova ostvarenih na pisanom testiranju, provjeri praktičnih znanja i intervjuu.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje jesu: 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) – 1 pitanje članci 1 do 13. 2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) – 2 pitanja- članci 1 do 3. i članci 16 do 18. (2 pitanja ) 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) – 1 pitanje, članci 30 do 46., 71. do 77, te članak 116.
Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti na ovom dijelu testiranja je 4.

Navedena pismena provjera traje 30 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Provjera praktičnih znanja obavlja se korištenjem strojeva i uređaja za održavanje javnih površina:

1. Kosilica
2. Trimer
3. Motorna pila

Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti na ovom dijelu testiranja je 6. Provjera praktičnih znanja traje 30 minuta. Nakon testiranja obaviti će se i intervju sa kandidatom.

Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Općine Sveti Martin na Muri.


Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri na radno mjesto referent za knjigovodstvo i računovodstvo, dana 10. svibnja 2018. godine objavljuje

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju za prijam u radni odnos službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri na radno mjesto referent za knigovodstvo i računovodstvo može pristupiti jedan kandidat i to: STANKA KUTNJAK iz Žabnika, Zrinskih 23.

II. Kandidat pozvani na pisano testiranje (naveden u točci I.) treba se javiti u Jedinstvenu upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, (Ured načelnika) dana 21. svibnja 2018. u 17:00 sati.

III. Na testiranje je potrebno ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu
iskaznicu ili putovnicu).

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji
eventualno priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 17:00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja
i intervjua. Rezultati testiranja biti će objavljeni na web stranicama Općine Sveti
Martin na Muri.

V. Pravila testiranja:
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje jesu: 1. Opći dio – izvori za pripremanje kandidata za testiranje: -Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) , članak od 133 do 138. – Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) – članak od 67 do 72. -Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08, 61/11 i 04/18) članci 30 do 46., 71. do 77, te članak 116. 2. Posebni dio – izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– Zakon o proračunu („NN“ br. 87/08, 136/12, 15/15), članci od 3 do 21, članci od 37 do 40 i
članci od 47 do 55.
– Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15) od
članka 2 do 5 i od članka 21 do 27.
– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14), od članka 6
do 23, od članka 40 do 49. i od članka 63 do 73.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Nakon testiranja obaviti će se i intervju sa kandidatom.

Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Općine Sveti Martin na Muri.

REZULTATI 

Zapisnik povjerenstva – izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu natječaja