POZIV za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i građevina javne odvodnje oborinskih voda

23.08.2021.

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, 22/20), članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sveti Martin na Muri (SGMŽ, br. 3/17) i članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, br. 5/21),Općinski načelnik objavljuje

POZIV za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i građevina javne odvodnje oborinskih voda


Naručitelj Općina Sveti Martin na Muri pokrenuo je postupak nabave za ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH  CESTA  –  REDOVITO  ODRŽAVANJE  I  ŠLJUNČANJE  MAKADAMSKIH  PUTEVA,

evidencijski broj nabave 4/21-JN I ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA – iskop kanala i jaraka, komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri, a temeljem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti koja je predmet ovog poziva.

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave do 200.000,00 kn bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za nabavu radova (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, odnosno provodi je sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (SGMŽ, br. 03/17), sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri

Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponuda sukladno članku 19. Odluke o komunalnim djelatnostima, te oglašavanjem na oglasnoj ploči i internetskoj stranici sukladno članku 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri.


PRILOZI:


 

BIMEP 2024.

BIMEP 2024.

Zahvaljujući rastu popularnosti biciklizma u...