Statut općine

STATUT OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

(pročišćeni tekst)


 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Sveti Martin na Muri, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Sveti Martin na Muri, način obavljanja poslova,oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Sveti Martin na Muri.

Članak 2.

Općina Sveti Martin na Muri je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina Sveti Martin na Muri nalazi se na najsjevernijoj točci Republike Hrvatske.

Općina Sveti Martin na Muri obuhvaća područna naselja: Sveti Martin na Muri, Brezovec, Žabnik, Jurovec, Marof, Vrhovljan, Lapšina, Čestijanec-Bukovje, Gradiščak, Kapelščak, Gornji Koncovčak, Grkaveščak, Jurovčak i Toplice Sveti Martin.

Granice područja Općine Sveti Martin na Muri idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja.

Granice Općine Sveti Martin na Muri mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina Sveti Martin na Muri je pravna osoba.

Sjedište Općine Sveti Martin na Muri je u Svetom Martinu na Muri, Trg Svetog Martina 7.

Tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri imaju pečate.

Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.


 1. OBILJEŽJA OPĆINE Članak

Općina Sveti Martin na Muri ima grb, zastavu i svečanu zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Sveti Martin na Muri i izražava pripadnost Općini Sveti Martin na Muri.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Sveti Martin na Muri utvrđuje se posebnom odlukom načelnika, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća.

Grb i zastava koriste se na način kojim se istiće tradicija i dostojanstvo Općine Sveti Martin na Muri.

 

Članak 5.

Grb Općine Sveti Martin na Muri ima slijedeći izgled: u poluokruglom štitu u crvenom polju nalazi se bijela guska, žutih nogu i kljuna koja je simbol Svetog Martina – zaštitnika Općine Sveti Martin na Muri; u kljunu drži grozd žutih boba i zelenog lista – što predstavlja Sveti Martin na Muri kao vinorodni kraj; dolje je prikazana bijela valovita greda koja predstavlja rijeku Muru.

 

Članak 6.

Zastava Općine Sveti Martin na Muri je jednobojne crvene boje dimenzija omjera širine i dužine zastave je 1:2, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom.

Svečana zastava Općine Sveti Martin na Muri (gonfalon) izrađena je od visoko sjajnog materijala i obrubljena je zlatnom vrpcom s pletenim resicama.

 

Članak 7.

Dan Općine Sveti Martin na Muri je 11. studeni – „MARTINJE“, koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

 • JAVNA PRIZNANJA Članak

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Sveti Martin na Muri, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 9.

Javna priznanja Općine Sveti Martin na Muri su:

 1. Počasni građanin Općine Sveti Martin na Muri,
 2. Plaketa Općine Sveti Martin na Muri,
 3. Zahvalnica Općine Sveti Martin na

 

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

 

 1. . SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Sveti Martin na Muri uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 13.

Sporazum o suradnji Općine Sveti Martin na Muri i općine ili grada druge države objavljuje se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

 1. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 14.

Općina Sveti Martin na Muri je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Sveti Martin na Muri.

 

Članak 15.

Općina Sveti Martin na Muri u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 1. uređenje naselja i stanovanje,
 2. prostorno i urbanističko planiranje,
 3. komunalno gospodarstvo,
 4. brigu o djeci,
 5. socijalnu skrb,
 6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
 7. odgoj i osnovno obrazovanje,
 8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 9. zaštitu potrošača,
 10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 12. promet na svom području , te
 13. ostale poslove sukladno posebnim

Općina Sveti Martin na Muri obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina Sveti Martin na Muri može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

 

Članak 17.

Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg interesa za mještane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Međimursku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

 1. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU Članak

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 19 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Martin na Muri i 20% ukupnog broja birača Općine Sveti Martin na Muri.

 

Članak 20.

Osim slučajeva iz članka 19. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Sveti Martin na Muri.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

 

Članak 21.

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

 

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima  se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Sveti Martin na Muri, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

 

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.

 

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 27.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine.

 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Sveti Martin na Muri kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Sveti Martin na Muri, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima  tijela  općine,  te  ukoliko  za  postoje  tehničke  pretpostavke,  sredstvima

 

elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

 

 • TIJELA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI Članak

Tijela Općine Sveti Martin na Muri su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

 1. OPĆINSKO VIJEĆE Članak

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće donosi:

 1. Statut Općine,
 2. Poslovnik o radu,

Članak 32.

 

 1. odluku  o   uvjetima,   načinu   i   postupku   gospodarenja   nekretninama   u vlasništvu općine,
 2. proračun, odluku  o  izvršenju  proračuna,  godišnje  izvješće  o  izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju,
 3. odlučuje o zaduživanju općine i davanju jamstva,
 4. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračuni i provedeno u skladu sa zakonom,
 5. odluku o promjeni granice Općine Sveti Martin na Muri,
 6. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 7. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
 8. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 9. donosi odluke  o  potpisivanju  sporazuma  o  suradnji  s  drugim  jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 10. raspisuje lokalni referendum,
 11. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 12. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 13. odlučuje o pokroviteljstvu,
 14. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

 

 1. imenuje i  razrješava  i  druge  osobe  određene  zakonom,  ovim  Statutom  i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 2. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Sveti Martin na Muri. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

 

Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

 

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, na njihov prijedlog.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 1. zastupa Općinsko vijeće

Članak 34.

 

 1. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 2. predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 3. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 4. brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 5. održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 6. usklađuje rad radnih tijela,
 7. potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 8. brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 9. brine se o zaštiti prava vijećnika,
 10. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode  općinskom načelniku.

 

Članak 35.

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika izabranih na način određen zakonom.

 

Članak 36.

Sukladno Ustavnim zakonu o pravima nacionalnih manjina pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u Općinskom vijeću te na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima općine razmjerno udjelu u stanovništvu Općine Sveti Martin na Muri.

 

Članak 37.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 38.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 1. ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 4. ako mu prestane prebivalište s područja Općine,
 5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 6. smrću.

 

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

 

Članak 39.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

 

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

 

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka

 1. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

Članak 40.

 

 1. sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
 2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice vijeća
 3. predlagati vijeću  donošenje  akata,  podnositi  prijedloge  akata  i  podnositi amandmane na prijedloge akata
 4. postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 5. postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika,

 

 1. sudjelovati na  sjednicama  radnih  tijela  Općinskog  vijeća  i  na  njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 2. prihvatiti se članstva u  najviše 3 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće
 3. tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
 4. uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 41.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

 

1.1. RADNA TIJELA

 

Radna tijela Općinskog vijeća su:

Članak 42.

 

 • Komisija za izbor i imenovanja,
 • Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

–       Mandatna komisija.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

Članak 43.

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 44. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinskog vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim

Mandatna komisija:

Članak 45.

 

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinskog vijeće o provedenim izborima za vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

Članak 46.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 1. OPĆINSKI NAČELNIK Članak 47.

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti općine.

 

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

 

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 1. priprema prijedloge općih akata,
 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 3. utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna,
 4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Sveti Martin na Muri čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,a najviše do 000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 6. upravlja prihodima i rashodima općine,
 7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna općine,
 8. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 9. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela općine,
 10. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 11. imenuje i razrješava predstavnike Općine Sveti Martin na Muri u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Sveti Martin na Muri,

 

trgovačkih društava u kojima Općina Sveti Martin na Muri ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Sveti Martin na Muri osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

 1. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 2. utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela općine,
 3. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 4. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni općini,
 5. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 6. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 7. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 8. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim

 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 15. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

 

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku.

 

Članak 48.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela 0pćine.

 

Članak 49.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

 

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 50.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine:

 1. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
 2. ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 51.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti. Dužom odsutnošću smatra se razdoblje duže od 30 dana.

 

Članak 52.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

 

Zamjenik   načelnika  je  u  slučaju  iz  stavka  1.  ovog  članka  dužan  pridržavati  se  uputa načelnika.

 

Pravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju i pripadnici nacionalne manjine, sukladno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

 

Članak 53.

Općinski   načelnik   i   njegov   zamjenik   dužnost   na   koju   su   izabrani   mogu   obavljati profesionalno ili volonterski.

 

Članak 54.

Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

 1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 4. danom prestanka prebivališta na području Općine Sveti Martin na Muri,
 5. danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 6. smrću.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

 

Članak 55.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

 

 

VIII.  OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH  MANJINA

 

Članak 56.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Sveti Martin na Muri mogu sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina razmjeno na zastupljenost na području općine.

 

Članak 57.

Na  području  Općine  Sveti  Martin  na  Muri,  pripadnici  nacionalnih  manjina  imaju  pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

 

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Sveti Martin na Muri isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 58.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:

 1. u sastavu svojih pečata i žigova
 2. u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
 3. u zaglavljima službenih akata koje

 

Članak 59.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i svečana pjesma nacionalne manjine.

 

Prije izvođenja himne i svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

 

Članak 60.

Općina Sveti Martin na Muri, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

 

Općina Sveti Martin na Muri osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

 1. UPRAVNA TIJELA Članak

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Sveti Martin na Muri, utvrđenih

zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel općine za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga.

 

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

 

Članak 62.

Jedinstveni upravni odjel u oblasti za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

 

Članak 63.

Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.

 

Članak 64.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu  Općine  Sveti Martin na Muri, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

 1. JAVNE SLUŽBE

 

Članak 65.

Općina Sveti Martin na Muri u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 66.

Općina Sveti Martin na Muri osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 65. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

 

Članak 67.

Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koji je osnivač Općina Sveti Martin na Muri.

 1. . MJESNA SAMOUPRAVA Članak

Na području Općine Sveti Martin na Muri osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

 

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 69.

Mjesni odbori na području Općine Sveti Martin na Muri su trenutno: Jurovčak, Lapšina i Gornji Koncovčak.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 70.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja mještana, te načelnik.

 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

 

Članak 71.

Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 72.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog  odbora  te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 73.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 74.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo  područje  mjesnog odbora.

 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje  dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 75.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Odlukom o raspisivanju izbora.

 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 7 članova.

 

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora.

 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i načelnika.

 

Članak 79.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 80.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora,

 

ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 81.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

 

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

 

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 83.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela općine.

 

Članak 84.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

 

Članak 85.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

 

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 • IMOVINA I FINANCIRANJE  OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI Članak

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Sveti Martin na Muri, čine imovinu Općine Sveti Martin na Muri.

 

Članak 87.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

 

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine.

 

Članak 88.

Općina Sveti Martin na Muri ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 

Prihodi Općine Sveti Martin na Muri su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,
 • prihodi od stvari u vlasništvu općine i imovinskih prava,
 • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu općine odnosno u kojima općina ima udjele ili dionice,
 • prihodi od koncesija,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Sveti Martin na Muri u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima sa Međimurskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
 • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni

 

Članak 89.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Sveti Martin na Muri iskazuju se u proračunu Općine Sveti Martin na Muri.

 

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

 

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Članak 90.

Proračun Općine Sveti Martin na Muri i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 91.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 92.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Članak 93.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine nadzire Općinsko vijeće.

 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo financija.

 

 • AKTI OPĆINE Članak

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

 

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 95.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 96.

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 97.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 

Članak 98.

Jedinstveni upravni odjel općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Međimurske županije.

 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 99.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i općinski načelnik, obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 100.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Međimurskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 

Članak 101.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Sveti Martin na Muri i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 102.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

Opći  akti  stupaju  na  snagu  osmog dan  od  dana  objave,  osim  ako  nije  zbog  osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

 • JAVNOST RADA Članak

Rad Općinskog vijeća,Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 104.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Međimurske županije, na web stranicama i na oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na

 

Javnost rada načelnika osigurava se:

 • održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Međimurske županije, na web stranicama i na oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na

 

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

 1. . SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA Članak

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 106.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

 • IJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak

Prijedlog  za  promjenu  Statuta  može  podnijeti  jedna  trećina  vijećnika  Općinskog  vijeća, Općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 108.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Sveti Martin na Muri i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.