TESTIRANJE KANDIDATA – UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU GROBARA (POGREBNIKA)

Širokopojasni pristup internetu uskoro dostupan na području Murskog Središća i susjednih općina
20. listopada 2022.
Sveti Martin na Muri: Prijavite se za poticaje za uređenje nekretnine!
21. listopada 2022.
Prikaži sve novosti

TESTIRANJE KANDIDATA – UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU GROBARA (POGREBNIKA)

 

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva kandidate na testiranje koji ispunjavaju formalne uvjete pravodobne i potpune na natječaj objavljen 07. listopada 2022 u „Narodnim novinama“ broj 117/2022, u tisku „Međimurske novine“ broj 1412 od 07. listopada 2022. godine, web-stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr  i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto grobar (pogrebnik) – komunalni radnik u vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO GROBAR (POGREBNIK) – KOMUNALNI RADNIK

 U VLASTITI POGON JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

 OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

 

Testiranje kandidata za radno mjesto grobar (pogrebnik) – komunalni radnik u vlastitom pogonu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri, održat će se dana

 1. listopada 2022.(petak) s početkom u 16,30 sati

u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri u Svetom Martinu na Muri,

Trg Svetog Martina 7.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem pošte i telefonom koju su naznačile u svojim prijavama na javni natječaj.

 

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog i praktičnog dijela testiranja, obaviti će se istog dana o čemu će kandidati biti osobno obaviješteni .

 

Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Općine Sveti Martin na Muri.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

  

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 12/19), a vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 117 od 07. listopada 2022. godine, za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto grobara (pogrebnika) – komunalnog radnika u vlastiti pogon, posebne organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri, objavljujemo popis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanje kandidata za provjeru kako slijedi.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata na natječaj je 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama broj 117  od 07. listopada 2022. godine.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

 1. OPIS POSLOVA

 

Opis poslova za radno mjesto grobar (pogrebnik) – komunalni radnik utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/20 i 14/22) (www.svetimartin.hr), i to kako slijedi:

 

Redni broj: 8

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija:                 IV.

Potkategorija:           Namještenik II. potkategorije

Radno mjesto:           I. razina

Klasifikacijski rang:   12.

Naziv radnog mjesta: GROBAR (POGREBNIK) – KOMUNALNI RADNIK

Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja:

Srednja stručna sprema odgovarajuće struke, vozačka dozvola B kategorije, najmanje godina dana radnog iskustva, fizička i zdravstvena osposobljenost za poslove ukopa, ispit o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik ili zadovoljenje uvjeta položenog ispita u roku od godine dana od prijma u službu.

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta GROBARA (POGREBNIK) – KOMUNALNOG RADNIKA (%)
1. Obavlja poslove ukopa i ekshumaciju, te poslove vezane uz iste (ispraćaj i usluga ukopa unutar groblja)  

45%

2. Obavlja djelatnost održavanja groblja što podrazumijeva održavanje prostora i zgrada (mrtvačnice) za obavljanje ispraćaj i ukopa (poslove čišćenja, košnje i druge vrste održavanja javnih površina na groblju, te vrši sitne popravke, održava grobljanski inventar (klupe, koševe i kontejnere za smeće, rampe, oglasne ploče i slično) , održava čistoću i zbrinjava otpad a sve u provedbi općinskih odluka  

40 %

 

3. Brine se o pravovremenom i redovitom tehničkom održavanju nekretnina na groblju u vlasništvu općine 10 %

 

4. Obavljanje ostalih pomoćnih poslova  po nalogu pročelnika upravnog odjela, odnosno nadređenog službenika, a bez posebnog naloga je dužan obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen 5%
 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Složenost poslova obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, obrtničkih i drugih struka
Stupanj odgovornosti odgovara za materijalne resurse s kojima namještenik radi

(radni alat i pomagala), te pravilnu primjenu pravila pogrebne struke

 

Poslovi radnog mjesta uključuju jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, te stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

 1. PODACI O PLAĆI

 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto  komunalni radnik je 1,60 prema Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Sveti Martin na Muri (SGMŽ, broj 15/21), dok jedinstvena bruto osnovica za obračun plaće iznosi 58% osnovice koju Vlada RH za obračun plaća državnim službenicima i namještenicima  i iznosi 3.646,05 kuna prema Odluci o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika JUO Sveti Martin na Muri(od 01.06.2022.)

 

 

III. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA:

 

Način obavljanja:

 

 Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti koji obuhvaća pisano i praktično testiranje i intervju.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Postupak pismenog i praktičnog testiranja i intervjua provesti će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja sastavljeno od 5 članova. Pisano testiranje obuhvaća provjeru znanja iz pravnih i stručnih izvora iz područja rada radnog mjesta vlastitog pogona Upravnog odjela, a provjera praktičnog znanja obavlja se korištenjem strojeva i uređaja za održavanje.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

 

Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere i 50% iz praktične provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima.

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu bit će o tome obaviješteni.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 • Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/09),
 • Statut Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnim Međimurske županije“, broj 05/2021,
 • Odluka o komunalnom redu na području Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije, broj 07/2019, 02/2022 ),
 • Odluka o upravljanju grobljem Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/2001, 3/2003, 2/2010, 8/2020)

 

Provjera praktičnih znanja obavlja se korištenjem strojeva i uređaja za održavanje javnih površina:

 1. Uređaj za hlađenje – hladnjača
 2. Kosilica
 3. Trimer

 

Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti na ovom dijelu testiranja je 10 bodova. Provjera praktičnih znanja traje 30 minuta.

Postupak pismenog testiranja:

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

 

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

 

Vrijeme trajanja pismenog testiranja – 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

 

Nakon postupka pismenog testiranja održati će se i testiranje praktičnog znanja.

 

Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranicama Općine Sveti Martin na Muri – https://opcina.svetimartin.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri.

 

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

 

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

 

 

 

Isplate iz proračuna
Skip to content