Obrazac br. 5, Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta