Obrazloženje-3.Izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2021. godinu.