Gospodarenje otpadom

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Uvodna riječ – javnom raspravom do kvalitetnijeg sustava


Plan gospodarenja otpadom Općine Sveti Martin na Muri za razdoblje od 2018. do 2023. godine temelji se na ciljevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti usmjerena na: očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti, sprječavanje značajnijeg narušavanja izgleda mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.
Ovaj Plan izrađen je u skladu sa odredbama članka 17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim su preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu.
Sastavno na viziju i ciljeve gospodarenja otpadom u RH do 2025. godine, definirane Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05) i važeće nacionalne propise Plan ima za zadatak uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, koji će se ostvariti provedbom aktivnosti sanacije i zatvaranja po stojećih neusklađenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, crnih točaka te unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja i obrade otpada.

U skladu razvojnom strategijom Europa 20202 čiji je središnji aspekt prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda, jedan od ciljeva Plana je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.

Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, s jasno propisanim obavezama, odgovornostima i mehanizmima kontrole, postavljen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji zajedno s pripadajućim strateškim ciljevima iz područja zaštite okoliša postavlja slijedeće osnovne ciljeve gospodarenja otpadom u RH:

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom u Republici Hrvatske:

1.Sprječavanje nastanka otpada
2.Povećanje iskorištenja korisnih sirovina
3.Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada
4.Smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta
5.Smanjenje količina biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada
6.Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da od 13. kolovoza 2018. godine do 13. rujna 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Martin na Muri 2018.-2023. s obrazloženjem na mail: opcina.svmartin@gmail.com.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Sveti Martin na Muri.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Martin na Muri 2018.-2023. koji je objavljen na internet stranicama Općine Sveti Martin na Muri predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri
Vlatka Županec

 


Gospodarenje otpadom

pdf

Sv Martin plan gospodarenja otpadom

Veličina: 1.85 MB
Dodano datuma: 01.02.2021
docx

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju

Veličina: 15.30 KB
Dodano datuma: 01.02.2021
Isplate iz proračuna
Skip to content