Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • pisanim putem na adresu:

Općina Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7
40313 Sveti Martin na Muri
putem elektroničke pošte:
opcina.svmartin@gmail.com

  • telefaksom na broj: 040/868-922
  • telefonom na broj: 099 / 368 0820

službenik za informiranje: gosp. Crnčec Dražen

Općina Sveti Martin na Muri ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.


Pravo na pristup informacijama

pdf

Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama-Glava-VI

Veličina: 110.95 KB
Dodano datuma: 01-02-2021
pdf

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Veličina: 47.53 KB
Dodano datuma: 01-02-2021
docx

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Veličina: 19.36 KB
Dodano datuma: 01-02-2021
pdf

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Veličina: 78.70 KB
Dodano datuma: 01-02-2021
pdf

Ugovori-sklopljeni-2017.

Veličina: 381.91 KB
Dodano datuma: 01-02-2021
xlsx

Popis-ugovora-2019.

Veličina: 27.48 KB
Dodano datuma: 01-02-2021
pdf

POPIS-KORISNIKA-SPONZORSTVA-I-DONACIJA-2017

Veličina: 364.25 KB
Dodano datuma: 01-02-2021
pdf

Odluka-o-ustrojavanju-Kataloga-informacija

Veličina: 847.36 KB
Dodano datuma: 01-02-2021
pdf

Odluka-o-imenovanju-službenika-za-informiranje

Veličina: 0.95 MB
Dodano datuma: 01-02-2021
csv

Godišnje-izvješće-o-provedbi-ZPPI-za-2017-EXCEL

Veličina: 19.73 KB
Dodano datuma: 01-02-2021
pdf

EVIDENCIJA-SKLOPLJENIH-UGOVORA-2016.-GODINE

Veličina: 177.60 KB
Dodano datuma: 01-02-2021

Zakon o pravu na pristup informacijama, Glava VI. PONOVNA UPORABA INFORMACIJA
Pravo na ponovnu uporabu informacija Članak 27.

1. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u
skladu s odredbama ovoga Zakona.

2. U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u
elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu
informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati,
nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
Zahtjev za ponovnu uporabu Članak 28.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. ovog Zakona,
navesti i:

1. informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2. način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3. svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Rok za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu uporabu Članak 29.

1. Tijelo javne vlasti odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija u roku od 15 dana od dana
podnošenja urednog zahtjeva.

2. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja
zahtjeva da ispravi zahtjev u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne
ispravi zahtjev na odgovarajući način, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

3. Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija mogu se produžiti za 15 dana,
računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija iz razloga
propisanih u članku 22. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. ovog Zakona.

4. O produženju rokova tijelo javne vlasti bez odgode će, a najkasnije u roku od osam dana, obavijestiti
podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen. Rješavanje o zahtjevu za ponovnu uporabu
informacija

Rješavanje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija Članak 30.

1. Tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad omogućuje ponovnu uporabu informacija.
2. Tijelo javne vlasti koje omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti uvjete za
ponovnu uporabu informacija. Uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se
upotrijebiti za ograničavanje tržišnog natjecanja.

3. U slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu, sukladno članku 34. stavku 1. ovog Zakona, tijelo
javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija.

4. Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na:

-informacije iz članka 15. stavka 1. ovog Zakona,
-informacije iz članka 15. stavka 2. i 3. ovog Zakona,
-informacije zaštićene pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba, s navođenjem nositelja prava
intelektualnog vlasništva, ako je poznat,
– informacije u posjedu tijela koja pružaju javne usluge radija i televizije ili tijela koja pružaju javne
usluge u području obrazovanja, znanosti, istraživanja i kulturnih aktivnosti,
-informacije za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlaštenim osobama,
-informacije koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti.

Članak 31.

1. Tijelo javne vlasti ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje
besplatno putem interneta.

2. Tijelo javne vlasti može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2.
ovog Zakona.

Objavljivanje uvjeta za ponovnu uporabu informacija Članak 32.

Tijelo javne vlasti je dužno unaprijed putem internetske stranice objaviti sve uvjete za ponovnu uporabu i naknadu iz članka
19. stavka 2. ovog Zakona.

Zabrana diskriminacije Članak 33.

1. Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući.
2. Ponovna uporaba informacija dopuštena je i dostupna svim podnositeljima zahtjeva uz istu naknadu i pod
istim uvjetima. Broj podnositelja zahtjeva kojima tijelo odobrava pravo na ponovnu uporabu informacija nije
ograničen. Tijelo ne može ugovorom ili drugim sporazumom ili odlukom odobriti podnositelju zahtjeva takvu
ponovnu uporabu informacija koja bi spriječila ponovnu uporabu tih informacija od strane drugih korisnika.
3. Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne
spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova, primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
Isključiva prava Članak 34.

1. Iznimno od članka 33. stavka 2. ovog Zakona, tijelo javne vlasti može odobriti isključivo pravo na ponovnu
uporabu informacija ako je to prijeko potrebno za pružanje javne usluge ili drugih usluga u javnom interesu.
Valjanost razloga za odobrenje takvog isključivog prava podliježe redovitoj provjeri Povjerenika i provjerava se
najmanje svake tri godine.

2. Svi propisani podaci o odobravanju i provjeri ugovora o davanju isključivog prava na ponovnu uporabu
informacija dostavljaju se Povjereniku u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Povjerenik vodi javno
dostupnu evidenciju o svim odobrenim isključivim pravima.

3. Detaljne uvjete o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava iz stavka 1. ovog članka,
kao i sadržaj i način objave, te s time povezano vođenje evidencije propisat će pravilnikom ministar nadležan za
poslove opće uprave.

Tourist board
Skip to content