Javna nabava

Podaci o javnom naručitelju:

Općina Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri
OIB: 90870759737
MB: 02652854
IBAN: HR 17 2340009 1844100000

Kontakt:

Tel: 040/868-609, fax:040/868-922
e-mail: opcina.svmartin@gmail.com
Web adresa: http://www.svetimartin.hr/


Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.


Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), Općina Sveti Martin na Muri objavljuje listu gospodarski subjekata s kojima je kao javni naručitelj u sukobu interesa:

  1. AGROMARTIN d.o.o., Vrhovljan, Čakovečka bb, 40 313 Sveti Martin na Muri,

OIB: 13817492113


Općina Sveti Martin na Muri ima suvlasnički udio u trgovačkim društvima:

  1. Međimurje – plin d.o.o., Obrtnička 4, 40 000 Čakovec,
  2. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec.
  3. Murs-Ekom d.o.o., Frankopanska ul. 8, 40315, Mursko Središće