Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju – ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

12.05.2020.

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Čakovec namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga.  U skladu sa člankom 43. st. 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava i cijenu vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje neovisno o tome pruža li tu uslugu javni isporučitelj vodne usluge ili koncesionar.

Javni isporučitelj vodnih usluga Međimurske vode d.o.o. poslove pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje povjeriti će gospodarskom subjektu putem ugovora o nabavi javnih usluga za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, u skladu s člankom 11. stavak 4. Zakona o vodnim uslugama, a temeljem provedenog javnog natječaja.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga određuje se područje pružanja djelatnosti pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, a to su sva naselja u Međimurskoj županiji u kojima nije izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda te cijena prihvata i pročišćavanja otpadnih voda dovezenih cisternom na pročistač otpadnih voda.