JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2024. godini

02.02.2024.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri.

U 2023. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 89.440,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 200,00 EUR po pojedinom projektu odnosno programu, a najveći iznos po pojedinom projektu je 7.000,00 EUR.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Poziva.

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:

 1. Kultura:
 2. likovna djelatnost,
 3. glazbena djelatnost,
 4. glazbeno – scenska i plesna djelatnost,
 5. kazališna djelatnost,
 6. filmska i video djelatnost,
 7. knjižna i nakladnička djelatnost,
 8. nova medijska kultura,
 9. znanstveno – istraživačka djelatnost,
 10. program očuvanja tradicije i običaja,
 11. program tradicionalnih manifestacija;
 12. Tehnička kultura
 13. Sport:
 14. natjecanja,
 15. sport i rekreacija građana,
 16. rekreacija osoba s invaliditetom,
 17. sport i rekreacija djece i mladeži i ostalo;
 18. Sustav zaštite i spašavanja,
 19. Zdravstvo i socijalna skrb:
 20. osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,
 21. zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama,
 22. pomoć siromašnima,
 23. širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine,
 24. unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
 25. unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
 26. unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
 27. unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
 28. program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 29. programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 30. Drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana Općine Sveti Martin na Muri

 

II.

Pod korisnicima Proračuna Općine Sveti Martin na Muri podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:

 1. Kulturne ustanove i institucije, udruge,
 2. Organizacije tehničke kulture,
 3. Sportski klubovi i udruženja,
 4. Udruženja građana,
 5. Ostale udruge građana i pojedinci.

 

III.

 

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta i programa su:

–          doprinose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu

–          doprinose poboljšanju života u lokalnoj zajednici

–          imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate

–          rad s djecom i mladima

–          imaju razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta i programa

–          imaju određenu odgovornu osobu za provedbu projekta i programa

 

IV.

Uvjeti koje udruge moraju zadovoljavati za dodjelu sredstava za sufinanciranje prijavljenih projekata i programa su sljedeći:

–          da su upisane u registar udruga i u registar neprofitnih organizacija,

–          da provode projekte i programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Sveti Martin na Muri i druge projekte i programe koji pridonose razvitku i općem napretku općine te promiču njen položaj i ugled

–          da ostvare najmanje 98 bodova prilikom ocjenjivanja od strane stručnog povjerenstva.

 

 

V.

Predlagatelji projekata i programa obvezni su dostaviti:

–         Prijavnica za sufinanciranje projekata/programa udruga s područja Općine Sveti Martin na Muri

–         Obrazac Proračuna

–         Izjava o partnerstvu

–         Izjava o financiranju projekta

–           Preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar

–          Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja

 

VI.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi:

 1. Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

–          moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta/programa

–          nužni su za provođenje projekta/programa koji je predmet dodjele financijskih sredstva

–          trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog  upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti

–          troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt/program/manifestaciju

–          troškovi potrošne robe

–          troškovi podugovaranja,

–          administrativni troškovi,

 

 1. Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:

–          dugovi i stavke za pokrivanje gubitka ili dugova,

–          dospjele kamate,

–          stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,

–          kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa/manifestacije, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika      financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa

–          gubici na tečajnim razlikama

–          zajmovi trećim stranama

VII.

Prijedlozi projekata i programa primljeni sukladno ovom pozivu, dostavljaju se na adresu:

 

Općina Sveti Martin na Muri

Trg Svetog Martina 7

40313 Sveti Martin na Muri

uz naznaku Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2024. godini –„NE OTVARAJ“.

 

 

Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri.

 

Prijedlozi projekata i programa mogu se slati i elektroničkim putem na e-mail adresu: financije@svetimartin.hr

Prijedlozi obavezno moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe (skenirani dokument).

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 23.02.2024. godine zaključno do 15 sati.

 

Poziv se objavljuje na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri.

 

VIII.

Projekte i programe nakon proteka roka za podnošenje prijava ocjenjuje Povjerenstvo koje imenuje načelnik. Imenovano Povjerenstvo će nakon proteka roka prijave najprije obaviti administrativnu provjeru prijava.

 

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, te prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj prijavnici ili pak su dostavljeni nakon propisanog roka.

 

Udruge čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome će biti obavještene pisanim putem u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke imenovanog Povjerenstva. Udruge koje dobe takvu obavijest mogu uložiti prigovor na odluku Povjerenstva i to Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prilozi ovom Javnom pozivu su ogledni primjer ugovora kao i obrazac bodovanja.

Po konačnoj ocjeni i odluci Povjerenstva, udruge čiji su projekti odabrani na ovom natječaju će s Općinom Sveti Martin na Muri sklopiti Ugovor o dodjeli sredstava u kojem će se detaljno definirati rokovi, postupak financiranja, provedbe i praćenja projekta.

 

IX.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Sveti Martin na Muri https://opcina.svetimartin.hr/ i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri.

Obrasci se popunjavaju ručno ili pomoću računala.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na brojeve telefona: 040/868-231 ili na e-mail: financije@svetimartin.hr


KLASA:402-06/24-01/01

URBROJ:2109-17-02-24-03

SVETI MARTIN NA MURI, 02. veljače 2024.


NAČELNIK

OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

Martin Srša


 

Financiranje programa i projekata za 2024.

doc

OGLEDNI_Obrazac_bodovanja_2024_

Veličina: 101.00 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
doc

PRIJAVNICA_ZA_SUFINANCIRANJE_2024_

Veličina: 69.50 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
docx

Obrazac___Zavrsno_izvjesce_o_realizaciji_projekta_2024_

Veličina: 23.48 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
odt

JAVNI POZIV UDRUGE 2024.

Veličina: 10.81 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
docx

OBRAZAC IZJAVA O PARTNERSTVU 2024.

Veličina: 23.53 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
xlsx

OBRAZAC PRORAČUN 2024.

Veličina: 12.83 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
doc

OBRAZAC IZJAVA O FINANCIRANJU PROJEKTA 2024.

Veličina: 31.50 KB
Dodano datuma: 02.02.2024