Najbolji mladi poljoprivrednici

24.02.2021.

HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Najbolji mladi poljoprivrednik/ poljoprivrednica” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o. i njegovog izdanja Jutarnji list, kao i promocija mjera za mlade poljoprivrednike Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Program) te pozitivne slike o mladim poljoprivrednicima, kontinuirano promoviranje poljoprivredne proizvodnje, i pozitivnih uspješnih priča iz hrvatske poljoprivrede, a sve kako bi motivirali mlade poljoprivrednike da ostanu živjeti u ruralnom prostoru i nastave stvarati modernu poljoprivrednu proizvodnju uz podršku fondova Europske unije

1.2.        Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 05.02.2021. godine na portalu www.jutarnji.hr

2.  Nagradni natječaj

2.1.        Nagradni natječaj organizira se na portalu www.jutarnji.hr u razdoblju od 05.02.2021.g. do 04.03.2021. godine u 23:59 sati.

2.2.        Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju mladi poljoprivrednici/ce koji su nositelji OPG-a ili vlasnici obrta za poljoprivredu i korisnici mjera Programa do 40. godine života, sa svojim projektima koji se financiraju iz Programa, a koji su završeni ili su u provedbi.

2.3.        Prijave za nagradni natječaj se dostavljaju putem prijavnice dostupne na stranici https://form.jotform.com/210121714286345 i pošalju svoje osobne podatke (ime, prezime, broj telefona, datum rođenja, e-mail, obrazovanje). Prijavitelji putem obrasca dostavljaju i tražene podatke o prijavljenom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu- OPG ili prijavljenom obrtu za poljoprivredu te opis održivog ili inovativnog implementiranog projekta/ koncepta na prijavljenom OPG-u ili prijavljenom obrtu za poljoprivredu. Natječajna dokumentacija je dostupna na stranici www.jutarnji.hr.  Popunjenu prijavnicu potrebno je poslati na adresu elektroničke pošte naj.poljoprivrednik@hanzamedia.hr

2.4.        U konkurenciji za osvajanje nagrade sudjeluju svi prijavljeni koji su ispunili prijavnicu i prijavili projekt do 04.03.2021. godine u 23:59 sati.

2.4.        Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o., Ministarstva poljoprivrede i nezavisnih stručnjaka. Između dostavljenih projekata žiri će odabir najboljeg, najinovativnijeg i najodrživijeg projekta provesti na temelju sljedećih kriterija: upotreba novog znanja (know-how), novih metoda ili novih oblika tehnologije u pojedinom sektoru ili regiji, prijenos inovacije i održivost inovacije. Žiri će izabrati 1 pobjednika/cu.

2.5.        Imena i prezimena dobitnika nagrade po izboru žirija biti će objavljena dana 05.05.2021.g. na svečanosti u Zagrebu i portalu www.jutarnji.hr.

2.6.        Nagradni fond čini nagrada u novčanom iznosu od 50.000 kn, sponzora Zagrebačka banka d.d.

               Za dobitnika/cu nagrade i  dvadeset i jednog najboljeg poljoprivrednika/cu  euro zastupnica Sunčana Glavak će osigurati put u Bruxelles i posjet Europskom parlamentu.

               Sponzor natječaja Konzum će dobitnicima pružiti podršku oko razvoja i plasmana proizvoda na tržište u svojim maloprodajnim prodavaonicama. Uvjet za ostvarivanje plasmana proizvoda je da dobitnik ima zadovoljene sve pravne i tehničke standarde za ulistavanje u maloprodaju (sve testove, potrebne certifikate, potvrde, etiketu…) te količine proizvoda koji zadovoljavaju potrebe jednog Super Konzuma. Sponzor Konzum ne jamči ulistavanje proizvoda u maloprodaju ako dobitnik nema proizvod za police nego ima samo sirovinu za treće strane, a u slučaju ako dobitnik ima više proizvoda koje može ulistati u maloprodaju Sponzor će ulistati samo jedan proizvod koje u naknadnom dogovoru s dobitnikom odabire Konzum. Dobitnik čiji se proizvod ulistava u maloprodaju je suglasan da Konzum ima pravo ekskluziviteta u trajanju od najmanje 6 mjeseci.

2.7.        Prijave i radovi na natječaj koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.

2.8.        Sudionici nagradnog natječaja pristaju na objavu članka o prijavljenim projektima te objavu fotografija i njihovih osobnih podataka u tiskanim i digitalnim izdanjima Hanza Medije te društvenim mrežama Hanza Medije.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1.        Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji su nositelji OPG-a ili vlasnici obrta za poljoprivredu i imaju do 40 godina života te su i korisnici mjera Programa, sa svojim projektima koji se financiraju iz Programa, a koji su završeni ili su u provedbi.

3.2.        Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

                                                          4.  Preuzimanje nagrade

  1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješten o osvajanju nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.
  2. Dobitnik preuzima nagradu dana 05.05.2021.g. na svečanom eventu na lokaciji koju odredi Priređivač. Dobitnik je dužan doći na svečani event. Ukoliko Pobjednik nije u mogućnosti doći na svečani event potrebno je poslati izaslanika koji će umjesto njega preuzeti nagradu. Dobitnik će pisanim putem obavijestiti Priređivača o nemogućnosti dolaska na svečani event i o imenu svog izaslanika, koji će u njegovo ime preuzeti nagradu. Ukoliko Dobitnik ne dođe na Veliku digitalnu konferenciju i ne pošalje izaslanika, Dobitnik je dužan preuzeti nagradu u roku od 8 dana od dana održavanja svečanog eventa.  Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu niti u dodatnom roku od 8 dana od eventa, gubi na nju pravo.
  3. Dobitnik pristaje biti fotografiran na svečanom eventu te pristaje da se njegovo ime i prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Hanza Medije.
  4. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.
  5. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.3. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.4. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

– Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

– Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na dpo@hanzamedia.hr;

– U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

– Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

– Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

– Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.5. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medije d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.6. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na dpo@hanzamedia.hr. Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.jutarnji.hr dana 05.02.2021. godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.