ODLUKA o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

23.02.2023.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), na temelju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini, KLASA: 614-02/23-01/01, URBROJ: 2109-17-02-23-01, od dana 19.01.2023. godine i članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/21) Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 20. veljače 2023. godine, donosi

 

ODLUKU o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se financijska sredstva za programske sadržaje prijavljene na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini, KLASA: 614-02/23-01/01, URBROJ: 2109-17-02-23-01, od dana 19.01.2023. godine, na sljedeći način:

REDNI BROJ PRIJAVITELJ
1. IN PROMOCIJA d.o.o., Zrinsko-frankopanska 10, 40 000 Čakovec
2. TR MEDIA d.o.o., Ulica Tina Ujevića 63, 40 000 Čakovec
3. MEDIA NOVINE d.o.o., Kralja Tomislava 2, 40 000 Čakovec

 

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2023. godinu.

Članak 3.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku u roku od osam (8) dana od dana objave ove Odluke.

Članak 4.

S prijaviteljem iz članka 1. ove Odluke zaključit će se ugovor radi uređenja međusobnih prava i obveza za provedbu programskog sadržaja koji se financira ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri.

 

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri: Martin Srša