[ODLUKA] o proglašenju prirodne nepogode mraza

23.04.2021.

Temeljem članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine” 16/2019) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18,10/18 – Pročišćeni tekst i 2/20), župan Međimurske županije dana 21.04.2021. godine d o n o s i

O D L U K U o proglašenju prirodne nepogode mraza

Članak 1.

Proglašava se prirodna nepogoda za područje gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog i općina Belica, Dekanovec, Domašinec, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, štrigova i Vratišinec u Međimurskoj županiji, zbog mraza i jačeg sjevernog vjetra u razdoblju od 5. do 16. travnja 2021. godine, čija je posljedica smrzavanje, oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama.

Članak 2.

Zadužuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda, da konačno procijenjenu štetu prijave županijskom povjerenstvu putem Registra šteta u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Županijska povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirna izvješće o šteti z a područje županije .

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

Klasa: 920-11/21-02/1 Ur.broj: 2109/1-01-21-1
Čakovec, 21.04.2021.


DOKUMENTI :