Javni natječaj prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine

Javni natječaj prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 91/96, 68/98,  137/99, 22/00 i 73/00 i 114/01), članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije 05/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije 23/23), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri, objavljuje:

J A V N I   N A T J E Č A J   za prodaju  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri

 Općina Sveti Martin na Muri prodaje nekretninu u svojem vlasništvu:

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – KAT.ČEST.BR. 1835/3, K.O. SVETI MARTIN NA MURI

i to javnim nadmetanjem

 1. Početna vrijednost parcele: 1.360,00 eur

Početna vrijednost utvrđena je Procjembenim elaboratom izrađenim od stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Moderna-energetika d.o.o. Ruđera Boškovića 16, 40000 Čakovec

 • Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem. Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: sudionici natječaja) koji prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske uz uvjet da na dan nadmetanja nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Sveti Martin na Muri.

Zainteresirani za kupnju moraju se prijaviti za javno usmeno nadmetanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri najkasnije 5 dana prije dana nadmetanja.

Jamčevina za sudjelovanje u javnom nadmetanju iznosi najmanje 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se na žiro-račun Općine Sveti Martin na Muri, HR1723400091844100000, Model plaćanja: 68, sa pozivom na broj: 7757-OIB, uz naznaku svrhe uplate: „Jamčevina – natječaj za prodaju imovine“ najkasnije jedan dan prije održavanja javnog nadmetanja.

Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, sudionici koji uspiju u javnoj licitaciji dužni su u cijelosti uplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnoj ugovora. U slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja. U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje nakon provedenog javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuditelju za kupnju nekretnine iz točke I. ove odluke jamčevina se ne vraća.

Rok za zaključenje ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu.

 1. Javno nadmetanje održat će se u ponedjeljak veljače 2024. godine u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri, s početkom u 14 sati.
 2. Općina Sveti Martin na Muri zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u potpunosti. Općina zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema sudionicima natječaja. U slučaju poništenja sudionicima poništenog natječaja za nekretninu će se vratiti uplaćena jamčevina.
 3. Za prodaju NEKRETNINA vrijede sljedeći prodajni uvjeti:
 4. a) sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju (licitaciji), uplaćena jamčevina se uračunava u cijenu NEKRETNINE, a onome koji ne uspije, jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana provedenog javnog nadmetanja.
 5. b) sudionik koji uspije u javnom nadmetanju, te potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća.
 6. c) nakon što se u cijelosti isplati cijena NEKRETNINE, novi vlasnik stječe pravo vlasništva i odgovarajuće uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama, a u slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.
 7. d) troškove sklapanja ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama kao i porez na promet nekretnina snosi kupac NEKRETNINE.

OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Srša

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora “Mlinarska kuća”

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora “Mlinarska kuća”

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10 /14), te Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Centra za posjetitelje „Mlinarska kuća“ Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 23/23), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri prikupljanjem pisanih prijava za sudjelovanje na natječaju u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:

 1. Predmet ponude: poslovni prostor u Svetom Martinu na Muri, mjesto Žabnik, na desnoj obali rijeke Mure, kat.čest. br. 6098/4, k.o. Sveti Martin na Muri. U zakup se daje poslovni prostor u prizemlju koji se sastoji od info centra, prostora za ugostiteljsku djelatnost (šank i prostor za pripremu hrane), zavičajne zbirke u stražnjem dijelu prostorije, 3 sanitarna prostora, terasa i stepenište, spremište, neto površine cca. 151,25 m2, te ljetna terasa na otvorenome u neposrednoj blizini samog Centra za posjetitelje.
 2. Poslovni prostor daje se u zakup na rok trajanja zakupa od 5 godina, s mogućnošću produženja nakon isteka ugovora u skladu sa odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,64/15,112/18)
 3. Natječaj za zakup poslovnog prostora provodi se javnom licitacijom
 4. Minimalna početna cijena mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 500,00 EUR
 5. Namjena/djelatnost – obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 6. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane za obavljanje tražene djelatnosti na području Republike Hrvatske
 7. Za sudjelovanje na natječaju učesnici su dužni kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 EUR ( u visini iznosa minimalne početne cijene mjesečne zakupnine). Učesnici u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u korist Proračuna Općine Sveti Martin na Muri na žiro račun broj: HR1723400091844100000, model HR68, poziv na broj 5738-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina za natječaj za zakup poslovnog prostora.
 8. Prostor se može razgledati radnim danom u vrijeme trajanja Javnog natječaja od 8 do 14 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 040/868-231, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri
 9. Prijava za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti cjelovita i sadržavati:
 • oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe;
 • dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe ili odgovarajuće potvrde);
 • ovjerenu izjavu da će se registrirati za obavljanje tražene djelatnosti ( za fizičku osobu-građanina)
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana,
 • izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine Sveti Martin na Muri; (ispunjava Općina)
 • broj žiro računa sa IBAN konstrukcijom s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine ( za fizičke i pravne osobe)
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 • izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta zakupa
 • izjavu ponuditelja o obavezi autohtone enogastronomske ponude
 • ako se ponuditelj poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – dokaz da osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora;
 1. Pisane prijave za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natječaj – zakup poslovnog prostora Centra za posjetitelje „Mlinarska kuća“ Sveti Martin na Muri, NE OTVARAJ“ na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, putem pošte ili osobno.
 2. Rok za podnošenje pisanih prijava je 10 dana od dana objave natječaja u tiskanim sredstvima javnog informiranja, odnosno do 02.2024. godine do 15,00 sati kada će ujedno započeti i javno otvaranje prijava i održavanje usmene licitacije u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri koje provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pismene punomoći.
 3. Neće se razmatrati ponude:
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Sveti Martin na Muri zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Općinom Sveti Martin na Muri, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
 • pravnih osoba koje nisu solventne;
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 1. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Licitaciju poslovnoga prostora koji je predmet ovog natječaja provodi Povjerenstvo na način da se prema podnesenim prijavama za sudjelovanje utvrdi najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine koja se uzima kao početna najpovoljnija ponuda, a nakon toga natjecatelji usmeno jedan po jedan iznose u zapisnik svoje ponude. Najmanji iznos povećanja usmene ponude iznosi 50 EUR, a isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta uzastopno. Nakon što svi natjecatelji iskažu svoje ponude u jednom ili više iskličnih krugova Povjerenstvo proglašava najpovoljnijeg natjecatelja koji je ponudio najvišu mjesečnu zakupninu kao budućeg zakupnika poslovnog prostora te donosi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora.
 2. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.
 3. Troškove tekućeg održavanja snosi zakupac. Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično, osim ako se ugovorom ne odrede drugačiji uvjeti. Zakupac snosi sve režijske troškove koji terete prostor (električna energija, voda, odvoz smeća, Internet, radio pristojba, telefon, protuprovalna zaštita, pražnjenje septičke jame) što će se regulirati ugovorom o zakupu.

 

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri

Martin Srša

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2024. godini

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2024. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri.

U 2023. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 89.440,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 200,00 EUR po pojedinom projektu odnosno programu, a najveći iznos po pojedinom projektu je 7.000,00 EUR.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Poziva.

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:

 1. Kultura:
 2. likovna djelatnost,
 3. glazbena djelatnost,
 4. glazbeno – scenska i plesna djelatnost,
 5. kazališna djelatnost,
 6. filmska i video djelatnost,
 7. knjižna i nakladnička djelatnost,
 8. nova medijska kultura,
 9. znanstveno – istraživačka djelatnost,
 10. program očuvanja tradicije i običaja,
 11. program tradicionalnih manifestacija;
 12. Tehnička kultura
 13. Sport:
 14. natjecanja,
 15. sport i rekreacija građana,
 16. rekreacija osoba s invaliditetom,
 17. sport i rekreacija djece i mladeži i ostalo;
 18. Sustav zaštite i spašavanja,
 19. Zdravstvo i socijalna skrb:
 20. osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,
 21. zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama,
 22. pomoć siromašnima,
 23. širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine,
 24. unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
 25. unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
 26. unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
 27. unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
 28. program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 29. programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 30. Drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana Općine Sveti Martin na Muri

 

II.

Pod korisnicima Proračuna Općine Sveti Martin na Muri podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:

 1. Kulturne ustanove i institucije, udruge,
 2. Organizacije tehničke kulture,
 3. Sportski klubovi i udruženja,
 4. Udruženja građana,
 5. Ostale udruge građana i pojedinci.

 

III.

 

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta i programa su:

–          doprinose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu

–          doprinose poboljšanju života u lokalnoj zajednici

–          imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate

–          rad s djecom i mladima

–          imaju razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta i programa

–          imaju određenu odgovornu osobu za provedbu projekta i programa

 

IV.

Uvjeti koje udruge moraju zadovoljavati za dodjelu sredstava za sufinanciranje prijavljenih projekata i programa su sljedeći:

–          da su upisane u registar udruga i u registar neprofitnih organizacija,

–          da provode projekte i programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Sveti Martin na Muri i druge projekte i programe koji pridonose razvitku i općem napretku općine te promiču njen položaj i ugled

–          da ostvare najmanje 98 bodova prilikom ocjenjivanja od strane stručnog povjerenstva.

 

 

V.

Predlagatelji projekata i programa obvezni su dostaviti:

–         Prijavnica za sufinanciranje projekata/programa udruga s područja Općine Sveti Martin na Muri

–         Obrazac Proračuna

–         Izjava o partnerstvu

–         Izjava o financiranju projekta

–           Preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar

–          Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja

 

VI.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi:

 1. Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

–          moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta/programa

–          nužni su za provođenje projekta/programa koji je predmet dodjele financijskih sredstva

–          trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog  upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti

–          troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt/program/manifestaciju

–          troškovi potrošne robe

–          troškovi podugovaranja,

–          administrativni troškovi,

 

 1. Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:

–          dugovi i stavke za pokrivanje gubitka ili dugova,

–          dospjele kamate,

–          stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,

–          kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa/manifestacije, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika      financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa

–          gubici na tečajnim razlikama

–          zajmovi trećim stranama

VII.

Prijedlozi projekata i programa primljeni sukladno ovom pozivu, dostavljaju se na adresu:

 

Općina Sveti Martin na Muri

Trg Svetog Martina 7

40313 Sveti Martin na Muri

uz naznaku Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2024. godini –„NE OTVARAJ“.

 

 

Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri.

 

Prijedlozi projekata i programa mogu se slati i elektroničkim putem na e-mail adresu: financije@svetimartin.hr

Prijedlozi obavezno moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe (skenirani dokument).

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 23.02.2024. godine zaključno do 15 sati.

 

Poziv se objavljuje na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri.

 

VIII.

Projekte i programe nakon proteka roka za podnošenje prijava ocjenjuje Povjerenstvo koje imenuje načelnik. Imenovano Povjerenstvo će nakon proteka roka prijave najprije obaviti administrativnu provjeru prijava.

 

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, te prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj prijavnici ili pak su dostavljeni nakon propisanog roka.

 

Udruge čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome će biti obavještene pisanim putem u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke imenovanog Povjerenstva. Udruge koje dobe takvu obavijest mogu uložiti prigovor na odluku Povjerenstva i to Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prilozi ovom Javnom pozivu su ogledni primjer ugovora kao i obrazac bodovanja.

Po konačnoj ocjeni i odluci Povjerenstva, udruge čiji su projekti odabrani na ovom natječaju će s Općinom Sveti Martin na Muri sklopiti Ugovor o dodjeli sredstava u kojem će se detaljno definirati rokovi, postupak financiranja, provedbe i praćenja projekta.

 

IX.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Sveti Martin na Muri https://opcina.svetimartin.hr/ i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri.

Obrasci se popunjavaju ručno ili pomoću računala.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na brojeve telefona: 040/868-231 ili na e-mail: financije@svetimartin.hr


KLASA:402-06/24-01/01

URBROJ:2109-17-02-24-03

SVETI MARTIN NA MURI, 02. veljače 2024.


NAČELNIK

OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

Martin Srša


 

Financiranje programa i projekata za 2024.

doc

OGLEDNI_Obrazac_bodovanja_2024_

Veličina: 101.00 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
doc

PRIJAVNICA_ZA_SUFINANCIRANJE_2024_

Veličina: 69.50 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
docx

Obrazac___Zavrsno_izvjesce_o_realizaciji_projekta_2024_

Veličina: 23.48 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
odt

JAVNI POZIV UDRUGE 2024.

Veličina: 10.81 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
docx

OBRAZAC IZJAVA O PARTNERSTVU 2024.

Veličina: 23.53 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
xlsx

OBRAZAC PRORAČUN 2024.

Veličina: 12.83 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
doc

OBRAZAC IZJAVA O FINANCIRANJU PROJEKTA 2024.

Veličina: 31.50 KB
Dodano datuma: 02.02.2024
Javni natječaj za prodaju ošasne imovine

Javni natječaj za prodaju ošasne imovine

KLASA: 940-07/23-01/01

URBROJ: 2109-17-02-23-1

Sveti Martin na Muri, 31. kolovoza 2023. godine

 

Na temelju članka 2. Odluke o prodaji ošasne imovine u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 15/23 ) te članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (”Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 5/21) načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OŠASNE IMOVINE

 1. Predmet natječaja je prodaja ošasne imovine koju je Općina Sveti Martin na Muri naslijedila temeljem Zakona o nasljeđivanju (”Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i to nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri kako slijedi:

 

Po pokojnom FRANJI GORIČANCU, BUKOVJE 1

 

   
NEKRETNINA POSJED. LIST ZK uložak BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA DIO TERET POČETNA CIJENA
oranica 363 1935 Kozajc K.O. Sveti Martin na Muri 4381 m2 1/1 NEMA 2.453,36 EUR
livada 363 5436 Brezovska K.O. Sveti Martin na Muri 2738 m2 1/1 NEMA 1.533,28 EUR
Kuća, dvor, voćnjak 2694 2588 Bukovsko, K.O. Sveti Martin na Muri 4597 m2 1/1 NEMA 25.400,00 EUR
Šuma 73 441 Jurovčak, K.O. Gradiščak 307 m2 1/1 NEMA 343,84 EUR
Šuma 48 468 Jurovčak, K.O. Gradiščak 1395 m2 1/1 NEMA 1.562,40 EUR
Šuma 49 534 Jurovčak, K.O. Gradiščak 3243 m2 1/1 NEMA 3.632,16 EUR
Po pokojnom BRANKU LADIĆU, DUNAJSKA 43

 

   
NEKRETNINA POSJED. LIST ZK uložak BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA DIO TERET POČETNA CIJENA
Livada 1588 4908 Mali kot, K.O. Sveti Martin na Muri 796 m2 1/1 NEMA 445,76 EUR
 

 

Po pokojnoj KATARINI KOVAČIĆ, GRKAVEŠČAK 51

 

   
NEKRETNINA POSJED. LIST ZK uložak BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA DIO TERET POČETNA CIJENA
Livada 1176 2710 Grkaveščak K.O. Gradiščak 2053 m2 1/1 NEMA 2.299,36 EUR
Livada, zemljište, dvorište, kuća 421 3533 Grkaveščak K.O. Gradiščak 3220 m2 1/1 NEMA 13.910,40 EUR
Po pokojnom STJEPANU BOHNECU, RIBIČKA 21, ŽABNIK

 

   
NEKRETNINA POSJED.

LIST ZK uložak

BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA DIO TERET POČETNA CIJENA
Kuća, oranica, dvorište,livada 282 186 Žabnik K.O. Sveti Martin na Muri

 

1149 m2 1/1 NEMA 4.297,26 EUR
Oranica/livada 282 864 Potočje K.O. Sveti Martin na Muri 753 m2 1/1 NEMA 421,68 EUR

 

 

 1. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem. Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: sudionici natječaja) koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske uz uvjet da na dan javnog nadmetanja nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Sveti Martin na Muri.

 

 1. Jamčevina za sudjelovanje u javnom nadmetanju iznosi najmanje 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se na žiro-račun Općine Sveti Martin na Muri, HR1723400091844100000, Model plaćanja: 68, sa pozivom na broj: 7757-OIB, uz naznaku svrhe uplate: „Jamčevina – javni natječaj za prodaju ošasne imovine“ najkasnije jedan dan prije održavanja javnog nadmetanja.

 

 1. Zainteresirani za kupnju moraju se prijaviti za javno nadmetanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, najkasnije 5 dana prije dana javnog nadmetanja.

 

 1. Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, sudionici koji uspiju u javnoj licitaciji dužni su u cijelosti isplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnoj ugovora. U slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.

 

Rok za zaključenje ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu.

 

 1. Sudionici natječaja mogu izvršiti uvid u nekretnine koje su predmet ovog natječaja, uz prethodnu najavu i dogovor sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Sveti Martin na Muri na broj telefona 040/868-231, radnim danom u periodu od 8:00 do 13:00 sati.

 

 

 1. Javno nadmetanje održat će se u srijedu, 27. rujna 2023. godine u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri, s početkom u 16 sati. Preostale neprodane nekretnine na javnom nadmetanju prodavat će se putem javnog nadmetanja svaki zadnji petak u mjesecu s početkom u 14 sati počevši od mjeseca listopada 2023. prema prijavama.

 

 1. Općina zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u potpunosti ili za pojedinu nekretninu. Općina zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema sudionicima natječaja. U slučaju poništenja sudionicima poništenog natječaja za nekretninu će se vratiti uplaćena jamčevina.

 

 

Za prodaju NEKRETNINA vrijede sljedeći prodajni uvjeti:

 1. a) sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju (licitaciji), uplaćena jamčevina se uračunava u cijenu NEKRETNINE, a onome koji ne uspije, jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana provedenog javnog nadmetanja.
 2. b) sudionik koji uspije u javnom nadmetanju, te potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća.
 3. c) nakon što se u cijelosti isplati cijena NEKRETNINE, novi vlasnik stječe pravo vlasništva i odgovarajuće uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama, a u slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.
 4. d) troškove sklapanja ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama kao i porez na promet nekretnina snosi kupac NEKRETNINE.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Srša

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu spremač/ica

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu spremač/ica

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08,61/11, 04/18), te temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/21) Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, na neodređeno, puno radno vrijeme na radno mjesto:

 1. Spremač/ica- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, 8 sati dnevno, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti:

-punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a koji su propisani člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Posebni uvjeti:

-niža stručna sprema ili osnovna škola

Natjecati se mogu osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Vlastoručno potpisanoj prijavi potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis ( sa svim osobnim podacima: OIB, adresa, kontakt podaci- e-mail, broj telefona; podaci će se koristiti isključivo za potrebe natječajnog postupka)
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice/putovnice ili domovnice)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,  dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (”Narodne novine” broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti dokaze navedene u  članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedeni su na internetskoj stranici  Ministarstva uprave:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Kandidati pripadnici nacionalne manjine imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (”Narodne novine” broj: 155/02, 47/10, 80/10, 91/11, 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.


Na službenoj web stranici Općine Sveti Martin na Muri te na oglasnoj ploči objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Na istoj web stranici naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.


Prijave na javni natječaj podnose se poštom ili osobno na adresu: Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, u roku od 10 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (objava 11.08.2023.) s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri – NE OTVARAJ“


Općina Sveti Martin na Muri zadržava pravo poništenja natječaja te ne odabrati niti jednog kandidata.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


KLASA:112-02/23-01/01
URBROJ: 2109-17-03-23-01


U Svetom Martinu na Muri, 11.08.2023.

Jedinstveni upravni odjel


Načelnik Općine Sveti Martin na Muri

Martin Srša


PRILOG VEZAN UZ NATJEČAJ:

 

PRILOG UZ JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA, puno radno vrijeme, 8 sati dnevno

 

 1. OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj za prijam u radni odnos namještenika, na radno mjesto spremač/ica u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri objavljen je u Narodnim novinama Republike Hrvatske, sa danom 11.08.2023.

 1. ROK ZA PREDAJU PRIJAVA

Prijave se predaju zaključno s danom 21.08.2023.

 1. OPIS POSLOVA
 • čišćenje uredskih prostorija općinske uprave, općinske vijećnice općine Sveti Martin na Muri, te prostorija konferencijske dvorane i galerije, kao i sanitarija i svih pomoćnih prostorija u vlasništvu općine
 • brine o čistoći prostorija pismohrane općine
 • čišćenje i održavanje javnog WC-a u Svetom Martinu na Muri
 • pripremanje i pospremanje prostorija za radne i svečane sjednice općinskih tijela
 • čišćenje i uređenje okoliša, sadnja cvijeća oko zgrade Općine Sveti Martin na Muri
 • čišćenje svih ostalih objekata u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri po nalogu
 1. PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta spremač/ica sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,30 i osnovice, uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri utvrđen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/22)

Visina osnovice utvrđena je Odlukom općinskog načelnika o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika sukladno s promjenama osnovice koju odredi Vlada Republike Hrvatske za obračun državnih službenika i namještenika.

 1. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na testu. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 1. PODRUČJE TESTIRANJA

Područje testiranja provodi se iz samoupravnog djelokruga Općine Sveti Martin na Muri.

 1. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
 • Statut Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ 05/21)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ 75/21)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 1. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri (https://opcina.svetimartin.hr/ ) i na oglasnoj ploči najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10 /14), te Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Interpretacijskog centra „Skelarska kuća“ Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/23), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri prikupljanjem pisanih prijava za sudjelovanje na natječaju u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:

 1. Predmet ponude: poslovni prostor u Svetom Martinu na Muri, na desnoj obali rijeke Mure, na kat.čest.br. 6098/5, k.o. Sveti Martin na Muri Interpretacijski centar „Skelarska kuća“, Dunajska 26A, neto površine cca 159 m2 (koji se sastoji od info centra, prostora za ugostiteljsku djelatnost, 2 sanitarna prostora, vanjske terase i stepeništa, spremište)
 2. Poslovni prostor daje se u zakup na rok trajanja zakupa od 5 godina, s mogućnošću produženja nakon isteka ugovora u skladu sa odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,64/15,112/18)
 3. Natječaj za zakup poslovnog prostora provodi se javnom licitacijom
 4. Minimalna početna cijena mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 500,00 EUR ( odnosno 3.767,25 kn prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kn)
 5. Namjena/djelatnost – obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 6. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane za obavljanje tražene djelatnosti na području Republike Hrvatske
 7. Za sudjelovanje na natječaju učesnici su dužni kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 EUR ( u visini iznosa minimalne početne cijene mjesečne zakupnine). Učesnici u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u korist Proračuna Općine Sveti Martin na Muri na žiro račun broj: HR1723400091844100000, model HR68, poziv na broj 5738-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina za natječaj za zakup poslovnog prostora.
 8. Prostor se može razgledati radnim danom u vrijeme trajanja Javnog natječaja od 8 do 14 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 040/868-231, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri
 9. Prijava za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti cjelovita i sadržavati:
 • oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe;
 • dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe ili odgovarajuće potvrde);
 • ovjerenu izjavu da će se registrirati za obavljanje tražene djelatnosti ( za fizičku osobu-građanina)
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana,
 • izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine Sveti Martin na Muri;
 • broj žiro računa sa IBAN konstrukcijom s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine ( za fizičke i pravne osobe)
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 • izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta zakupa
 • ako se ponuditelj poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – dokaz da osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora;
 1. Pisane prijave za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natječaj – zakup poslovnog prostora Interpretacijskog centra „Skelarska kuća“ Sveti Martin na Muri, NE OTVARAJ“ na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, putem pošte ili osobno.
 2. Rok za podnošenje pisanih prijava je 10 dana od dana objave natječaja u tiskanim sredstvima javnog informiranja, odnosno do 03.04.2023. godine do 15,00 sati kada će ujedno započeti i javno otvaranje prijava i održavanje usmene licitacije u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri koje provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pismene punomoći.
 3. Neće se razmatrati ponude:
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Sveti Martin na Muri zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Općinom Sveti Martin na Muri, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
 • pravnih osoba koje nisu solventne;
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 1. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Licitaciju poslovnoga prostora koji je predmet ovog natječaja provodi Povjerenstvo na način da se prema podnesenim prijavama za sudjelovanje utvrdi najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine koja se uzima kao početna najpovoljnija ponuda, a nakon toga natjecatelji usmeno jedan po jedan iznose u zapisnik svoje ponude. Najmanji iznos povećanja usmene ponude iznosi 50 EUR, a isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta uzastopno. Nakon što svi natjecatelji iskažu svoje ponude u jednom ili više iskličnih krugova Povjerenstvo proglašava najpovoljnijeg natjecatelja koji je ponudio najvišu mjesečnu zakupninu kao budućeg zakupnika poslovnog prostora te donosi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora.
 2. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.
 3. Troškove tekućeg održavanja snosi zakupac. Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično, osim ako se ugovorom ne odrede drugačiji uvjeti. Zakupac snosi sve režijske troškove koji terete prostor (električna energija, voda, odvoz smeća, Internet, radio pristojba, telefon, protuprovalna zaštita, pražnjenje septičke jame) što će se regulirati ugovorom o zakupu.

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri
Martin Srša